Отвори мапу УСПРС

Школе УСПРС

Дистрибуција садржаја

Тренутно је 18 гостију на вези

Статистика посета

mod_vvisit_counterДанас141
mod_vvisit_counterЈуче853
mod_vvisit_counterОве недеље994
mod_vvisit_counterОвог месеца14832
mod_vvisit_counterУкупно5184500
 
 
ПРЕУЗИМАЊЕ - ПРЕДЛОГ УСПРС Штампај E-pošta
Sunday, 28 January 2018

ПКУ - ПРЕУЗИМАЊЕ - ПРЕДЛОГ УСПРС

РАДНИ ОДНОСИ

1. Заснивање радног односа

Члан 5.

Радни однос у установи заснива се уговором о раду са лицем које, поред законских услова, испуњава и посебне услове утврђене актом о организацији и систематизацији послова.

У случају да радна подгрупа при школској управи упути запосленог у установу ради преузимања, послодавац је дужан да прилагоди акт о организацији и систематизацији послова потребама преузимања.

Члан 6.

Пре почетка школске године, а најкасније до 25. августа, директори установа  достављају надлежној Школској управи: 

1. Листу запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба у наредној школској години и у претходном периоду; 

2. Листу запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом у текућој школској години и у претходном периоду;

3. Листу слободних радних места.

Запослени који на лични захтев прекине радни однос у одређеној установи не пријављује се на листе запослених из става 1. овог члана.

Наведене листе потписују овлашћени представници репрезентативних синдиката школе. 

Уколико листе нису потписане од стране овлашћених представника синдиката, директор је дужан да (на листи) наведе разлоге због којих то није учињено.

Посебна радна група, коју образује министар, прати и контролише преузимање са листе и даје мишљење о оправданости разлога одбијања преузимања са листе.

При свакој школској управи министар образује радну подгрупу (представници школских управа, представници директора и представници репрезентативних синдиката) која:

1. Пре почетка школске године, заједнички утврђује листе из става 1. овог члана;

2. Прати и контролише преузимање са листе;

3. Даје мишљење о оправданости разлога одбијања преузимања са листе

4. Утврђује постојање услова и даје сагласност за расписивање конкурса. 

Установа је у обавези да Министарству достави податке о потреби за ангажовањем запослених, одлуку о расписивању конкурса, као и одлуку о преузимању запослених са листе ради објављивања на званичној интернет страници Министарства. 

Ближе услове за рад радне групе и подгрупа при школским управама прописује министар.

Члан 7.

Пријем у радни однос у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе врши се следећим редоследом:

1. Преузимањем запослених са листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба следећим редом:  из установе, општине, града, школске управе, суседних школских управа, осталих школских управа. 

2. Допуном до пуног радног времена запосленима који су засновали радни однос са непуним радним временом у тој установи;

3. Преузимањем запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом у установама на територији надлежне школске управе;

4. Преузимањем запослених апослени који су засновали радни однос са непуним радним временом из других школских управа уз сагласност радних подгрупа при школским управама.

5. Преузимањем запослених који су у радном односу на неодређено време, иако се не налазе на листама запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом, на захтев послодавца или запосленог, а по препоруци/решењу радне подгрупе са циљем „укрупњавања норми“, максималног ангажовања на једном радном месту у складу са важећим прописима, водећи рачуна о смањењу путних трошкова, специфичној породичној ситуацији и слично.

6. Расписивањем конкурса на неодређено време или одређено време, у складу са законом или преузимањем из друге јавне службе, на начин прописан законом којим се уређују радни односи у јавним службама.

Изузетно, радне подгрупе, на захтев послодавца установе или запосленог, могу дати препоруку да се изврши преузимање ван редоследа дефинисаним ставом 1. овог уговора, тачке од 1 до 5 овог члана, а у смислу „укрупњавања норми“ и максималног ангажовања на једном радном месту у складу са важећим прописима, водећи рачуна о смањењу путних трошкова, специфичној породичној ситуацији и слично, уз обавезно образложење оправданости.

Послодавац је дужан да изврши преузимање запосленог на основу решења радне подгрупе.  По извршеном преузимању послодавац је дужан у року од 2 дана, да радну подгрупу обавести о извршеном преузимању. У случају неизвршеног преузимања радна подгрупа обавештава надлежне инспекције.

На решење радне подгрупе може се уложити приговор радној групи за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања коју именује министар у року од три дана од пријема решења. 

Рок за давање мишљења је 5 радних  од дана пријема захтева.  

Преузимање запослених у образовању се врши током целе године уз сагласност радне подгрупе. 

Пре расписивања конкурса за пријем у радни однос или преузимања из друге јавне службе, послодавац је у обавези да прибави сагласност радне подгрупе при школској управи. Сагласност радна подгрупа даје само уколико су исцрпљене све могућности преузимања  из става 1. тачке од 1 до 5 овог члана. 

Рок за давање мишљења је пет радних  дана од дана пријема захтева.

Члан 8.

Директор је дужан да обавести репрезентативни синдикат у установи о извршеном пријему у радни однос у року од пет радних дана.

ИНФО УСПРС

 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC