РЕЧЕ МИ ЈЕДАН ЧО'ЕК! Штампај E-pošta
Monday, 10 April 2017

РЕЧЕ МИ ЈЕДАН ЧО'ЕК!

Сведоци смо да се у Србији не поштује потписани Споразум. Сведоци смо да се Човек више не може везати за реч, иако је дата реч светиња у нашем народу. Сведоци смо непоштовања прописа донетих  у  Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Е, ту се онда отвара питање по ком принципу функционише наша држва? Рекли бисмо по принципу ''Рече ми један Чо'ек''!

Ресорно Министарство бомбардује директоре школа разним обавештењима, налозима и препорукама, које углавном имају инквизиторски карактер. Неки од најинтересантнијих датирају од 12. децембра прошле године. Њиме је министар Шарчевић обавестио директоре и секретаре да директор има обавезу да на основу члана 141 став 1 тачка 14, Закона о основама система образовања и васпитања води дисциплински поступак против секретара због теже повреде радне обавезе: ''неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка'' јер на основу члана 68, поменутог Закона, секретар обавља управне и нормативно-правне послове. Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђивања одговорности секретара, директор изриче новчану казну од 5.000,00 до 100.000,00 динара?! Исти онај секретар коме се не обезбеђује стручно усавршавање и стручна литература, који најчешће ради у две школе...има да плати што директор  крши Закон, а није га у томе спречио!?! Сурови секретари не спречавају директоре да крше Закон и зато ће бити кажњени, а да крше Закон, директорима помажу локална самоуправа, школски одбори, инспекција и, наравно, директорски карактер садисте. Дакле, ако нисте знали, сада је јасно, секретари су криви за све, а директори баш ни за шта.

Насупрот томе имамо Препоруке и Допуне препоруке од 28.и 30. марта, којима министар у договору са председницима репрезентативних синдиката (Унија се не договара о ''немогућим мисијама', а и не позивају је), препоручује директорима да на основу Закона о јавним приходима и јавним расходима и члана 28 Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, ненаставном особљу од I до IV степена стручне спреме из сопствених прихода исплати до 30% зараде од прихода који не представљају јавне приходе.

Све би то било хумано и бајковито, да није опште познато да је Закон о јавним приходима и јавним расходима престао да важи 25.7.2009. године,  ступањем на снагу Закона о буџетском систему ''Сл. гласник РС''', број 54/2009 (члан 111 став 1 тачка 2) Закона о буџетском систему)! Чланом 14 Закона о буџетском систему утврђене су врсте јавних прихода као: 1) порези; 2) доприноси за обавезно социјално осигурање; 3) накнаде за коришћење добара од општег интереса; 4) таксе; 5) самодопринос; 6) донације и трансфери; 7) остали јавни приходи. 

Које би то нпр. сопствене приходе имала основна школа? Неки су помињали да се средства добијена од издавања у закуп пословних просторија установа могу сматрати сопственим средствима и искористити за побољшање материјалног положаја ненаставног особља. Ова могућност одмах отпада из неколико разлога. Као прво, нису све установе образовања имале, нити сада имају просторије које издају у закуп и на основу којих убирају сопствене приходе. Значи, у самом старту наше колеге, ненаставно особље, стављене су у неравноправан положај од стране државног органа и руководиоца једног таквог органа! Друго, одредбом члана 47. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 93/2012), прописано је да одредбе закона којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, престају да важе 1. јануара 2014. године, уколико се за то створе технички услови, па према наведеном, до 1. јануара 2014. године, средства остварена давањем у закуп простора у образовно-васпитним установама и установама ученичког и студентског стандарда су сопствени приходи носиоца права коришћења који је ствари дао у закуп. У преведеном смислу, приходи стечени од издавања у закуп напред наведених просторија се од 1. јануара 2014. године не сматрају сопственим приходима, њима установа не може самостално располагати, већ се уплаћују у буџет Републике Србије!!!

Унија поставља питање: да ли ће било ко од армије правника и економиста у Министарству, ако већ сам Чо'ек који је Препоруке потписао неће, сносити било какву одговорност за давање упутства о примени Закона који је престао да важи, па су самим тим та упутства, односно препоруке, неважеће?! Тражимо да се јавно изнесе ко је одговоран за ово! Они који раде у Министарству имају статус државних службеника и намештеника са свим бенефицијама које ти положаји носе са собом, а одговорности су резервисане само за нас, запослене у школама? Доста је куповине синдикалног мира празним обећањима!!! Овде наравно нећемо о синдикатима који верују у празна обећања.

Да ли нас то позивају на селективну примену прописа или примену неважећих прописа, без  личне одговорности, било моралне, било етичке, било кривичне? Да ли је одговорност само на нама запосленима у образовању, тако да нам се када се побунимо против неиспуњене  Речи/Споразума и међународних прописа и препорука о штрајку, изврши обустава од плате, односно не исплати дневница за тај дан?! 

Дакле, нису само селективне примене закона, него је и одговорност, селективна или ми нисмо добро схватили!?! Устав и Закони нам нису потребни. Овде само важи шта  рече један Чо'ек!

ИНФО УСПРС

 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC