ПРАВНИ РЕСОР УСПРС Штампај E-pošta
Friday, 06 July 2012

ОДГОВОРИ РЕСОРА ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЈУН/ЈУЛ/2012

Питање:
Да ли директор школе може да прошири норму, наставнику који није на листи технолошких вишкова? Уколико не може, занима ме које би евентуалне санкције он сносио због тога?
Још једно питање, лице које се налази на листи технолошких вишкова, да ли остаје на листи док не попуни норму, или како?

Одговор:
1. Директор може да прошири норму наставнику у школи који има непуно радно време до пуног, ако у том моменту на листи са које се преузимају запослени нема лица која испуњавају услове за то радно место.
У овом случају не трпи санкције.
2. Лице остаје технолошки вишак и налази се на листи, ту ће и остати док не нађе посао до пуног радног времена или му престане радни однос уз исплату отпремнине.

Питање:
1. У радном веку запосленог у просвети бодује се само један најбољи резултат,(нема везе број година, број такмичења, број програма, број различитих ученика), само једном се добијају било какви бодови за такмичење?!
Тражимо хитан ваш одговор !

Одговор:
Вреднује се резултат остварен у највишем рангу такмичења и смотри.

Питање:
Тражимо тумачење Комисије за ПКУ у вези става 2. Образовање у члану 33. ПКУ, и то алинеје 1. и 2. - ко се бодује са 20 а ко са 15 бодова од високе школске спреме и која је улога и значење 10.септембра 2005.године за високу школску спрему ( за VII и за VII/1) ?

Одговор:
1) За високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - 20 бодова,
2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - 15 бодова,,
• Значи, потребно је да запослени достави комисији потврду о томе да ли има високо образовање првог степена или високо образовање другог степена или потврду о основним студијама у трајању од четитри године ( бивши – седми степен). Доказ мора постојати у школи у персоналном досијеу запосленог.
• 10. септембра 2005. године је ступио на снагу нови Закон о високом школству.

Питање:
Желимо да дате ваше тумачење у вези са ситуацијом да запослени нема могућност, или има неки битан разлог или не жели да прикупља документацију - да ли може да да Изјаву да прихвата "службено" бодовање школске комисије на основу школи доступних података према приложеном обрасцу који вам достављамо! (макар шест школских комисија се укопало у овим питањима - траже помоћ)
Напомена: због рада школских комисија, због годишњих одмора запослених и чланова молимо што хитније одговоре. Најлепше хвала!

Одговор:
Запослени је дужан да у одређеном року достави тражену документацију за бодовање од стране Комисије за утврђивање лица за чијим је радом престала потреба. Уколико запослени у задатом року не достави доказе , комисија ће бодовати запосленог према познатим показатељима, а за оне критеријуме за које запослени није доставио доказ, а школи нису познати подаци, запослени ће добити 0 поена.
Овакав став је заузео Ресор за нормативно-правне послове УСПРС, јер сматра да запослени достављањем доказа обезбеђује могућност да се на листи нађе на повољнијем месту, а ако то неће , неће бити бодован.

Питање:
Који се стаж запосленог не признаје у стаж који се бодује у укупном стажу а који у стажу у просветним установама ако има и таквог?

Одговор:
"ПКУ не користи термин "радни стаж", већ године рада остварених у радном односу, а по тим се подразумева радни однос по основу уговора о раду или решења о заснивању радног односа. Стаж по основу уговора ван радног односа (треће дете, спортски стаж и сл.), не сматра се радом у радном односу"

Питање:
Да ли брат запослене кога запослена издржава може поред супруга, деце и оца и мајке које издржава бити у заједничком домаћинству и да ли се бодује? Да ли се отац и мајка искључују ако имају властита примања, а живе у заједничком домаћинству? Помозите са тумачењем!

Одговор:
"Код бодовања имовног стања, под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава"
Значи, брат се , нажалост не бодује, а ни родитељи који живе са запосленим а имају властита примања.

Питање:
Да ли запослена може да се бодује по осталим критеријумима из члана 33. ПКУ ако није скупила и приложила документацију за имовно стање ?

Одговор:
Бодује се по осталим критеријумима за које је доставила доказе или их школа поседује из службене документације.

Питање:
Да ли запослени који је прошле године био технолошки вишак може ове године отети другом запосленом део норме мада је намирен у другој школи-да ли он сада губи 20% у тој другој школи јер је био као технолошки вишак решен само на годину дана - невероватно је да он узима све! (ова питања прослеђујемо у оригиналу како су постављена!)

Одговор:
Запослени који је прошле године био проглашен за лице за чијим је радом делимично престала потреба и по том основу преузет у другу школу, не може ове године / за тај проценат / да се врати у стару школу. Преузимање са листе технолошких вишкова се врши само на неодређено време, а никако на годину дана.

Питање:
Да ли мора директор да испоштује члан 36. ПКУ у коме у ставу 1. стоји "Запослени за чијим је радом престала потреба може бити:
1) распоређен на друго радно место у установи;

Одговор:
Директор школе може да распореди на друго радно место запосленог за чијим радом је престала потреба.
Сматрамо да је интерес школе да лице за чијим је радом престала потреба буде распоређено на друго радно место ако такво у школи постоји и да ће директор поступати у складу са интересом и школе и запослених.

Питање:
Да ли Школски одбор сваке године треба да изабере комисију за технолошки вишак, стим да се могу неки чланови поново изабрати на предлог синдиката? Секретар поменуте школе каже да то не стоји у ПКУ.

Одговор:
Школа може својим општим актом, односно Правилником о раду да пропише могућност именовања комисије са мандатом дужим од годину дана. Ако то није прописано, саветујемо да се комисија именује сваке године, с тим да у саставу могу бити исти чланови на предлог Синдиката.

Питање:
Да ли професор енглеског језика има предност над лицем са положеним испитом Б2 у поступку утврђивања запосленог за чијим радом је престала потреба, на радном месту наставника енглеског језика у првом циклусу основног образовања и васпитања?

Одговор:
"Приликом утврђивања лица за чијим радом је престала потреба на радном месту наставника енглеског језика у првом циклусу основног образовања и васпитања, професор енглеског језика нема предност у односу на професора руског језика са положеним испитом Б-2".

Питање:
Може ли школа да за обављање послова наставника предметне наставе са 80% радног времена да преузме са листе запослених са које се врши преузимање лице које је нераспоређено са мањим процентом радног времена?

Одговор:
Школа може да преузме запосленог и са мањим процентом од оног што је школи потребно, односно у овом случају могу да буду преузета два или чак три запослена са листе.
Са листе запослених са које се врши преузимање, школа може да преузме лице само за онај део радног времена за које је то лице остало нераспоређено.

Питање:
Када застарева право на исплату јубиларних награда?

Одговор:
"Чланом 196. Закона о раду („Сл.гл. РС“ број 24/05, 61/05, 54/09) прописано је да сва материјална потраживања застаревају у року од 3 године од дана настанка обавезе".

Питање:
Да ли запослени који су радили у школама на територији Косова и Метохије до 1999. године и од тада су радно неангажовани, а налазе се на списку примаоца накнада зарада у минималном износу имају право на јубиларну награду?

Одговор:
"Радно-правни статус запослених који су радили у школама на територији Косова и Метохије до 1999. године и од тада су радно неангажовани, њихова права и обавезе специфичне су у односу на статус осталих запослених на територији РС и нису уређени важећим законима и подзаконским актима из ове области, па је за одговор на ово питање надлежно министарство за Косово и Метохију коме треба упутити питање".

Питање:
Да ли се врши бодовање директора школе током првог мандата?

Одговор:
"Како директору установе мирује радни однос на радном месту са кога је изабран, не врши се његово бодовање (чл.59. став 14. Закона о основама система образовања и васпитања- „Сл.гл. РС“ број 72/09 и 52/11)".
Не бодује се ни запослени који ради на одређено време док мења директора изабраног у првом мандату.
Радници који су у радном односу на одређено време не бодују се, јер њима радни однос престаје престанком основа за рад на одређено време.

Питање:
Да ли се приликом рангирања наставника разредне наставе бодују и наставници који раде у продуженом боравку?

Одговор:
"Продужени боравак је посебан облик образовно - васпитног рада, који изводе лица која испуњавају услове у погледу врсте и степена струне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи за обављање послова у разредној настави. То значи да ће се рангирати сви наставници разредне наставе, без обзира да ли раде у одељењу или у продуженом боравку".
Изузетно, уколико је Правилником о систематизацији послова , рад у боравку предвиђен као посебно радно место а запослени уговором о раду засновао радни однос за рад у боравку онда се тај запослени не бодује за осталим наставницима разредне наставе у школи. Он се бодује са осталим наставницима који раде у боравку ,ако је вишак у продуженом боравку

Питање:
Да ли се наставнику који ради у продуженом боравку признаје увећање зараде од 4% на име разредног старешинства?

Одговор:
"Наставнику који ради у продуженом боравку не може се признати увећани коефицијент по основу разредног старешинства, јер час одељенског старешине и одељенске заједнице представља део непосредног рада са ученицима оног наставника који изводи часове обавезне разредне наставе у одељењу (мишљење Министарства просвете број 112-01-00371/2007-11 од 5.11.2007. године)".

Питање:
Да ли се наставницима музичког васпитања у редовну наставу признају часови хора и оркестра?

Одговор:
"Како наставник предметне наставе има недељну норму од 20 часова обавезне наставе, сагласно Правилнику о норми часова, часови хора и оркестра не могу улазити у часове обавезе наставника на основу којих се утврђује проценат радног времена, нити се извођење тих часова може додатно плаћати (мишљење Министарства просвете број 112-01-00371/2007-11 од 5.11.2007. године)".

Komentari (33)Add Comment
...
napisao Toma, 06 July, 2012
Clan 33,tacka 1 i 2,to nije pravedno i unija sindikata mora da te bodove razdvoji,da predlozi izmenu ili dopunu tog zakona.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Марина, 06 July, 2012
Питања:
1.Који правни пропис (члан ЗОСОВ или ПКУ) спречава директора да прошири норму запосленом раднику, ако на листи постоје радници који се налазе на листи технолошких вишкова?
2. Коме наставник са листе технолошких вишкова треба да се обрати, ако директор ипак прошири фонд запосленом раднику?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +8
...
napisao Dva predmeta, 08 July, 2012
Nastavnik istovremeno predaje Tehnicko obrazovanje i informatiku. Iz Tehnickog obrazovanja nije postigao uspeh ni na jednom takmicenju, dok je iz Informatike sa ucenicima osnovio II meso na okruznom takmicenju. Da li se ovom nastavniku boduje osvojeno mesto na takmicenju iz informatike i kada je se boduju nastavnici na radnom mesti Tehnickog obrazovanja? Kako se boduju nastavnici koji predaju dva ili vise predmeta?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao Ana, 09 July, 2012
Pitanja:
1.Kako se vrsi izbor stranih jezika koji se uce od petog razreda kao drugi strani jezici?
2.Da li je moguce formiranje grupa za ucenje stranih jezika i u osnovnim skolama?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao uciteljreformator, 11 July, 2012
isto me zanima sto i Anu. kako da se izabere drugi jezik ako jedan nastavnik istog ide u penziju?
da li nastavnik primljen kao procentas moze da preuzme deo norme drugom nastavniku ako ga preskoci na rang listi. ako ne moze cemu lista sluzi?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Марина, 11 July, 2012
Још једно питање за Ресор за нормативно правна питања:
Да ли директор може да закључи споразум о преузимању радника из једне у другу школу, ако постоје радници на листи технолошких вишкова? (Преузимање се врши за исти проценат ангажовања)
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Milace, 12 July, 2012
Postovani,
Da li pri bodovanju za Tehnoloski visak radnika, nastavnika sa licencom zaposlen na neodredjeno vreme ima neku prednost u odnosu na nastavnika bez licence zaposlen na neodredjeno vreme.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao kristina, 10 August, 2012
ma bitno je da ste ljubavnica prof na fakultetu kao sto su ana žlibar i milan kovacevic oborite udybenike mici mitrovicu i mirni ste sa poslom
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao ja, 14 August, 2012
sramota, ne odgovarate ljudima dva meseca. zasto postojite
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +13
...
napisao Sladjana, 20 August, 2012
Ako se po Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta u skoli za oderedjeni predmet predvidja vise diploma, npr.za nast. hemije - dipl. hemicar, prof. hemije , analiticki hem. itd, da li se mora postovati redosled nabrajanja pa onaj prvi ima prioritet ili je dovoljno da ga ima na tom spisku i onda ispunjava uslov ?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -2
...
napisao mikan, 20 August, 2012
pitanje
postovani,
radim u dve osnovne skole,u jednoj imam 40 a u dr. 20&#xno;rme.u skoli u kojoj radim 20% paralelni kolega ide u penziju i direktor ima volju da mi da 100% u toj skoli a u dr.skoli ne bih vise radio.kakav je proces,postupak,rok,papirologija oko prelaska u skolu u koju hocu da predjem i da me prime na 100%???spominju mi neke otkaze da trebam da dajem prvo u skoli iz koje idem,pa tako nesto cekam 15 dana pa tek onda me primaju u skolu u koju trebam da dobijem casove od kolege koji ide u penziju...a meni to davanje u otkaza u ovo vreme nikako nije dobar potez i ne znam sta to nosi sa sobom...???
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao prva pomoc, 21 August, 2012
Draga Sladjana,
Dovoljno je da je Pravilnikom o sistematizaciji poslova propisana vrsta i stepen strucne spreme za odredjeno radno mesto i direktor ima pravo da primi bilo koje lice koje ispunjava uslove bez obzira na redosled nabrajanja.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Ceca, 25 August, 2012
Za Mikana: ne potpisuj ništa!!!!!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Tihi, 25 August, 2012
Ovo pitanje je za rubliku " VEROVALI ILI NE " :
Postovani, u osnovnoj skoli " Jastrebacki partizani " u Merosini doslo je napokon do promene diroktora sa njegovim pismenim obrazlozenjem "ostavke ", u kome pise da iz zdravstvenih razloga daje ostavku, ali moli buduceg direktora da ga " stavi " na takvo radno mesto gde bi svojim dugogodisnjim iskustvom doprineo boljem radu skole. Za vreme njegovog mandata, vec drugi, u skoli je zaposlio, politicki naravno, cetiri profesora fizickog i ako su u skoli vec radila cetiri prof.na osnovu broja casova ( 84 ). Samim tim on je svoje casove raspodelio primljenim profesorima, sa resenjima na neodredjeno radno vreme. Posto vec unazad godinama ova skola vazi za "socialnu ustanovu " tako se dogadja i sada. Novi VD Direktor postavlja smenjenog direktora Kostu Uvalina na mesto pomocnika direktora bez casova a dva prof. fizickog proglasava tehnoloskim viskom, sa obrazlozenjem sta ce Kosta Uvalin da radi sa toliko godina ako njega stavi kao tehnoloski visak, a i nece moci da primi platu.
Zato Vas molim za pravni odgovor da li ovo moguce.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Ceca, 25 August, 2012
ispravka: išta
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Daca, 29 August, 2012
Zanima me da li imam pravo na navodnu isplatu jednokratne novogodisnje svetosavske nagrade koja ce navodno biti isplacena kumularno kroz decembarsku zaradu u bruto iznosu a isplatice se u januru 2013 godine, ako cu tada biti na porodiljskom bolovanju i samim tim platu primati preko fonda?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao dada, 29 August, 2012
u novom sadu je od ove skolske godine u vecini osnovnih skola, norma za matematicare 20 casova, doduse u nekim skolama je ostalo 18?!?!?!? a srpski i s.jezik su ostali 18. sve dolazi iz skolske uprave! da li je to zakonski i ako nije, sta uciniti, kome se zaliti?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Jug, 30 August, 2012
Svaka cast predsedniku foruma beogradskih gimnazija koji je ima petlju da kaze sta se desava u obrazovanju dok ostali to znaju i samo cute sto i ostali sindikati ne dignu svoj glas.A sto se tice novog strajka da ne bude kao i ovaj prethodni tresla se gora rodio se mis.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao milena735, 03 September, 2012
Da li se pri bodovanju uzimaju rezultati samo onih takmicenja i smotri koje je Ministarstvo predvidelo Kalendarom, ili se mogu uzeti i druga takmicenja i postignuti rezultati.Ako ne ,zasto raditi mesecima kao konj i doci do republickog nivoa,voditi dramsku sekciju i ziveti od satisfakcije u vidu plakete.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Dopuna norme, 02 January, 2013
Radim u tri škole u jednoj opštini i imam 75% časova. U četvrtoj školi je ispražnjeno mesto sa nepotpunim radnim vremenom (75% norme) koje može da mi pruži dopunu norme do 100%. Zanima me da li se prijem vrši prema konkursnoj rang listi ili je direktor u obavezi da prvo meni dopuni normu? Da li je moguće da mi se odobri rad na isprežnjenom radnom mestu ali u raspoloživom broju časova tj. 75% i da u jednoj od tri škole u koje radim zadržim 25%?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Anjos, 02 July, 2013
Da li se mogu bodovati radnik sa licencom za rad i radnik bez licence za rad, ako su god. sluzbe iste?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao skolski odbor, 26 July, 2013
Ukoliko se suspenduje direktor, ko i na koji način se određuje vd direktor?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao Ana, 21 August, 2013
Neodredjeno vreme 10 procenata kao bibliotekar. Da li umesto da se meni rasporedi do pune norme biblioteka,ima prednost neko drugi iz skole ko nema casove iz svog predmeta (ni jedan) ?
Hvala!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao ja, 21 August, 2013
Pitanje:
Kako funkcionise prelazak nastavnika iz osnovne skole u srednju,naime u srednjoj skoli je upraznjeno mesto profesora srpskog sa punom normom na neodredjeno vreme,a i ja isto tako u mojoj skoli imam pun fond i resenje na odredjeno.Dakle,pod kojim uslovima bih mogla preci u srednju skolu,a trenutno radim u osnovnoj?
Hvala unapred.Pozdrav
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Zorica, 07 September, 2013
Da li Vd-u ustanove u kojoj je bio clan Skolskog odbora odmah prestaje funkcija u Skolskom odboru ili on moze kao Vd da sazove SO nakon 20 dana pa na toj sednici da da ostavku ,a zatim nakon toga na zakazanom Nastavnickom vecu predlozi da se glasa za novog clana iz reda zaposlenih?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Mirjana , 12 June, 2014
Poštovani,

da li postoji neka uredba ili zakon o produženom boravku.
Ako dete napusti školu tokom boravka da li ima pravo da se u isti vrati ili ako ga je napustio nema pravo u tom danu da se vraća u boravak?

Hvala!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao razmazena, 24 June, 2014
Da li politicki angazovani imaju imunitet prilikom bodovanja ili se takodje boduju ali ne mogu ostati nerasporedjeni?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Dusan, 27 June, 2014
U koliko u školi,odredjeni predmet (matematiku,tehničko,srpski kao nematernji,muzičko...),predaju nastavnici koji nisu stručni za predavanje tih predmeta,a u istoj školi, radi nastavnik s nepunom normom,a koji je stručan iz predmeta informatike i isti predaje,da li je direktor škole dužan da popuni normu s navedenim predmetima (matematika,tehničko...) nastavniku informatike,ili ima pravo da na tim radnim mestima zaposli osobu sa završenim poljoprivrednim,tehnološkim fakultetom...,pa, čak, i sa samo završenom srednjom školom?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Marija, 18 August, 2014
Molila bih Vas za hitan odgovor.Da li nastavnik moze u okviru strucnog aktiva a usled bolesti ili povrede ,sebi da smanji fond casova i koje su posledice.Da li sledece godine ponovo moze da osvari 100%
Unapred zahvalna
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Marija, 18 August, 2014
Molila bih Vas za hitan odgovor.Da li nastavnik moze u okviru strucnog aktiva a usled bolesti ili povrede ,sebi da smanji fond casova i koje su posledice.Da li sledece godine ponovo moze da osvari 100% Unapred zahvalna
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Sanjocka, 15 October, 2014
Iznecu vam moj slucaj a vi mi molim vas objanite da li je to moguce.2005. godine sam pocela da radim u jednoj osnovnoj skoli,na mestu nastavnika engleskog jezika u prvom ciklusu obrazovanja.Nije bila zamena vec je radno mesto bilo upraznjeno.Na tom radnom mestu sam radila sve do 15.januara 2010.Naime direktor nije hteo u avgustu da raspise konkurs za mesto nastavnika engleskog jezika na kom sam radila ,vec je to uradio u decembru za vreme zimskog raspusta.Naravno regularno sam konkurisala na doticno radno mesto(inace sam nastavnik razredne nastave sa zavrsenim B2 nivoom engleskog jezika)odbijenicu sam dobila tek kad je pocelo drugo polugodiste a tada mi je vec bio istekao rok za bilo kakvu zalbu.Na moje mesto je primljen momak koji je u decembru 2009.diplomirao na International Universitu of Novi Pazar(inace poznat kao fakultet Muftije Zukorlica)koji nema akreditaciju naseg ministarstva.Nisu nas cak ni bodovali,odnosno moja molba nije je procitana pred skolskim odborom.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Srdjan Jovanovic, 20 October, 2014
Nakon smene direktora osnovne skole, Skolski odbor imenuje VD direktora. Pitanje - ko iz Skolskog odbora predlaze ime za ovu funkciju, predsednik SO ili na to ima pravo svaki clan SO?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Ana, 06 November, 2014
Postovani,

Da li je prosvetni radnik bez licence u obavezi da prikuplja bodove na seminarima kao i radnik sa licencom i da li mu se ti bodovi uopste racunaju?

I da li ovde iko odgovara na ova pitanja???

Hvala!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smanji | povećaj

busy
Последњи пут ажурирано ( Tuesday, 31 July 2012 )
 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC