ПРАВНИ РЕСОР УСПРС Штампај E-pošta
Friday, 06 July 2012

ОДГОВОРИ РЕСОРА ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЈУН/ЈУЛ/2012

Питање:
Да ли директор школе може да прошири норму, наставнику који није на листи технолошких вишкова? Уколико не може, занима ме које би евентуалне санкције он сносио због тога?
Још једно питање, лице које се налази на листи технолошких вишкова, да ли остаје на листи док не попуни норму, или како?

Одговор:
1. Директор може да прошири норму наставнику у школи који има непуно радно време до пуног, ако у том моменту на листи са које се преузимају запослени нема лица која испуњавају услове за то радно место.
У овом случају не трпи санкције.
2. Лице остаје технолошки вишак и налази се на листи, ту ће и остати док не нађе посао до пуног радног времена или му престане радни однос уз исплату отпремнине.

Питање:
1. У радном веку запосленог у просвети бодује се само један најбољи резултат,(нема везе број година, број такмичења, број програма, број различитих ученика), само једном се добијају било какви бодови за такмичење?!
Тражимо хитан ваш одговор !

Одговор:
Вреднује се резултат остварен у највишем рангу такмичења и смотри.

Питање:
Тражимо тумачење Комисије за ПКУ у вези става 2. Образовање у члану 33. ПКУ, и то алинеје 1. и 2. - ко се бодује са 20 а ко са 15 бодова од високе школске спреме и која је улога и значење 10.септембра 2005.године за високу школску спрему ( за VII и за VII/1) ?

Одговор:
1) За високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - 20 бодова,
2) за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем - 15 бодова,,
• Значи, потребно је да запослени достави комисији потврду о томе да ли има високо образовање првог степена или високо образовање другог степена или потврду о основним студијама у трајању од четитри године ( бивши – седми степен). Доказ мора постојати у школи у персоналном досијеу запосленог.
• 10. септембра 2005. године је ступио на снагу нови Закон о високом школству.

Питање:
Желимо да дате ваше тумачење у вези са ситуацијом да запослени нема могућност, или има неки битан разлог или не жели да прикупља документацију - да ли може да да Изјаву да прихвата "службено" бодовање школске комисије на основу школи доступних података према приложеном обрасцу који вам достављамо! (макар шест школских комисија се укопало у овим питањима - траже помоћ)
Напомена: због рада школских комисија, због годишњих одмора запослених и чланова молимо што хитније одговоре. Најлепше хвала!

Одговор:
Запослени је дужан да у одређеном року достави тражену документацију за бодовање од стране Комисије за утврђивање лица за чијим је радом престала потреба. Уколико запослени у задатом року не достави доказе , комисија ће бодовати запосленог према познатим показатељима, а за оне критеријуме за које запослени није доставио доказ, а школи нису познати подаци, запослени ће добити 0 поена.
Овакав став је заузео Ресор за нормативно-правне послове УСПРС, јер сматра да запослени достављањем доказа обезбеђује могућност да се на листи нађе на повољнијем месту, а ако то неће , неће бити бодован.

Питање:
Који се стаж запосленог не признаје у стаж који се бодује у укупном стажу а који у стажу у просветним установама ако има и таквог?

Одговор:
"ПКУ не користи термин "радни стаж", већ године рада остварених у радном односу, а по тим се подразумева радни однос по основу уговора о раду или решења о заснивању радног односа. Стаж по основу уговора ван радног односа (треће дете, спортски стаж и сл.), не сматра се радом у радном односу"

Питање:
Да ли брат запослене кога запослена издржава може поред супруга, деце и оца и мајке које издржава бити у заједничком домаћинству и да ли се бодује? Да ли се отац и мајка искључују ако имају властита примања, а живе у заједничком домаћинству? Помозите са тумачењем!

Одговор:
"Код бодовања имовног стања, под породичним домаћинством сматрају се: брачни друг, деца и родитељи које запослени издржава"
Значи, брат се , нажалост не бодује, а ни родитељи који живе са запосленим а имају властита примања.

Питање:
Да ли запослена може да се бодује по осталим критеријумима из члана 33. ПКУ ако није скупила и приложила документацију за имовно стање ?

Одговор:
Бодује се по осталим критеријумима за које је доставила доказе или их школа поседује из службене документације.

Питање:
Да ли запослени који је прошле године био технолошки вишак може ове године отети другом запосленом део норме мада је намирен у другој школи-да ли он сада губи 20% у тој другој школи јер је био као технолошки вишак решен само на годину дана - невероватно је да он узима све! (ова питања прослеђујемо у оригиналу како су постављена!)

Одговор:
Запослени који је прошле године био проглашен за лице за чијим је радом делимично престала потреба и по том основу преузет у другу школу, не може ове године / за тај проценат / да се врати у стару школу. Преузимање са листе технолошких вишкова се врши само на неодређено време, а никако на годину дана.

Питање:
Да ли мора директор да испоштује члан 36. ПКУ у коме у ставу 1. стоји "Запослени за чијим је радом престала потреба може бити:
1) распоређен на друго радно место у установи;

Одговор:
Директор школе може да распореди на друго радно место запосленог за чијим радом је престала потреба.
Сматрамо да је интерес школе да лице за чијим је радом престала потреба буде распоређено на друго радно место ако такво у школи постоји и да ће директор поступати у складу са интересом и школе и запослених.

Питање:
Да ли Школски одбор сваке године треба да изабере комисију за технолошки вишак, стим да се могу неки чланови поново изабрати на предлог синдиката? Секретар поменуте школе каже да то не стоји у ПКУ.

Одговор:
Школа може својим општим актом, односно Правилником о раду да пропише могућност именовања комисије са мандатом дужим од годину дана. Ако то није прописано, саветујемо да се комисија именује сваке године, с тим да у саставу могу бити исти чланови на предлог Синдиката.

Питање:
Да ли професор енглеског језика има предност над лицем са положеним испитом Б2 у поступку утврђивања запосленог за чијим радом је престала потреба, на радном месту наставника енглеског језика у првом циклусу основног образовања и васпитања?

Одговор:
"Приликом утврђивања лица за чијим радом је престала потреба на радном месту наставника енглеског језика у првом циклусу основног образовања и васпитања, професор енглеског језика нема предност у односу на професора руског језика са положеним испитом Б-2".

Питање:
Може ли школа да за обављање послова наставника предметне наставе са 80% радног времена да преузме са листе запослених са које се врши преузимање лице које је нераспоређено са мањим процентом радног времена?

Одговор:
Школа може да преузме запосленог и са мањим процентом од оног што је школи потребно, односно у овом случају могу да буду преузета два или чак три запослена са листе.
Са листе запослених са које се врши преузимање, школа може да преузме лице само за онај део радног времена за које је то лице остало нераспоређено.

Питање:
Када застарева право на исплату јубиларних награда?

Одговор:
"Чланом 196. Закона о раду („Сл.гл. РС“ број 24/05, 61/05, 54/09) прописано је да сва материјална потраживања застаревају у року од 3 године од дана настанка обавезе".

Питање:
Да ли запослени који су радили у школама на територији Косова и Метохије до 1999. године и од тада су радно неангажовани, а налазе се на списку примаоца накнада зарада у минималном износу имају право на јубиларну награду?

Одговор:
"Радно-правни статус запослених који су радили у школама на територији Косова и Метохије до 1999. године и од тада су радно неангажовани, њихова права и обавезе специфичне су у односу на статус осталих запослених на територији РС и нису уређени важећим законима и подзаконским актима из ове области, па је за одговор на ово питање надлежно министарство за Косово и Метохију коме треба упутити питање".

Питање:
Да ли се врши бодовање директора школе током првог мандата?

Одговор:
"Како директору установе мирује радни однос на радном месту са кога је изабран, не врши се његово бодовање (чл.59. став 14. Закона о основама система образовања и васпитања- „Сл.гл. РС“ број 72/09 и 52/11)".
Не бодује се ни запослени који ради на одређено време док мења директора изабраног у првом мандату.
Радници који су у радном односу на одређено време не бодују се, јер њима радни однос престаје престанком основа за рад на одређено време.

Питање:
Да ли се приликом рангирања наставника разредне наставе бодују и наставници који раде у продуженом боравку?

Одговор:
"Продужени боравак је посебан облик образовно - васпитног рада, који изводе лица која испуњавају услове у погледу врсте и степена струне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи за обављање послова у разредној настави. То значи да ће се рангирати сви наставници разредне наставе, без обзира да ли раде у одељењу или у продуженом боравку".
Изузетно, уколико је Правилником о систематизацији послова , рад у боравку предвиђен као посебно радно место а запослени уговором о раду засновао радни однос за рад у боравку онда се тај запослени не бодује за осталим наставницима разредне наставе у школи. Он се бодује са осталим наставницима који раде у боравку ,ако је вишак у продуженом боравку

Питање:
Да ли се наставнику који ради у продуженом боравку признаје увећање зараде од 4% на име разредног старешинства?

Одговор:
"Наставнику који ради у продуженом боравку не може се признати увећани коефицијент по основу разредног старешинства, јер час одељенског старешине и одељенске заједнице представља део непосредног рада са ученицима оног наставника који изводи часове обавезне разредне наставе у одељењу (мишљење Министарства просвете број 112-01-00371/2007-11 од 5.11.2007. године)".

Питање:
Да ли се наставницима музичког васпитања у редовну наставу признају часови хора и оркестра?

Одговор:
"Како наставник предметне наставе има недељну норму од 20 часова обавезне наставе, сагласно Правилнику о норми часова, часови хора и оркестра не могу улазити у часове обавезе наставника на основу којих се утврђује проценат радног времена, нити се извођење тих часова може додатно плаћати (мишљење Министарства просвете број 112-01-00371/2007-11 од 5.11.2007. године)".

Последњи пут ажурирано ( Tuesday, 31 July 2012 )
 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC