ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ПКУ Штампај E-pošta
Thursday, 07 June 2012
КОМИСИЈА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПКУ-а - 6.ЈУН 2012.

НАДОКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ
1. Питање:
Ако запослени ради у две установе, да ли може остварити право на накнаду трошкова сахране код оба послодавца?
Одговор:
„У складу са важећим прописима, право на накнаду трошкова сахране може се остварити према приложеним рачунима само код једног послодавца“

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
2. Питање:
Да ли се листе технолошких вишкова часова може преузети запослени на одређено време за замену породиље?
Одговор:
„По важећим прописима, у овом тренутку, преузимање се врши само на неодређено време“

ЗАШТИЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(председник синдиката, школског одбора, самохрани родитељ...)
3. Питање:
Да ли се у поступку утврђивања вишкова запослених бодују и заштићене категорије: председник синдиката и чланови органа управљања?
Одговор:
„Применом критеријума из члана 33. ПКУ, председник синдиката, као и представник запослених у школском одбору, бодују се као и сви запослени и може бити проглашен радником за чијим радом је престала потреба, али му не може престати радни однос“
4. Питање:
Какав је радно-правни статус члана Школског одбора који је остао без норме?
Одговор:
''Запослена која је члан школског одбора, а која је остала без
часова постаје нераспоређена, али јој не престаје радни однос у
установи.“
5. Питање:
Да ли се сматра самохраним родитељем запослена која је само покренула бракоразводну парницу, или мора да буде и окончана ,иако она живи сама са децом јер је супруг напустио брачну заједницу?
Одговор:
„Да би се родитељ сматрао самохраним родитељем, у смислу одредаба ПКУ, потребно је да подносилац захтева покрене бракоразводну парницу, као и да достави доказ да је супруг напустио брачну заједницу“
6. Питање:
Да ли се запослени из члана 37. ПКУ могу прогласити вишком?
Одговор:
Категорија запослених из члана 37. ПКУ може бити проглашена запосленим за чијим је радом престала потреба, али им не може престати радни однос без њихове сагласности, док постоје разлози због којих су заштићени“

ПРЕКОНОРМНИ РАД
7. Питање:
Да ли наставник који има увећану норму часова прима и колику надокнаду за повећани део норме?
Одговор:
„Чланом 22. став 2. ПКУ прописано је да у случајевима повећања педагошке норме, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, плата се увећава по часу, тако што се укупна плата запосленог подели са месечним бројем часова редовне наставе. Додатак на плату у смислу члана 22. став 2. ПКУ за вредност преконормног часа износи 5%“

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД
8. Питање:
У којим се све случајевима плаћа прековремени рад у просвети?
Одговор:
„У члану 11. ПКУ дефинисано је шта је све прековремени рад за све запослене“

БОДОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
9. Питање:
Да ли се директор школе коме је престао мандат у складу са чланом 64. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања у јуну месецу текуће године , бодује у складу са чланом 33. ПКУ?
Одговор:
„Директор школе коме је престала дужност истеком мандата у складу са чланом 64. став 1. и 2. Закона, у периоду када се утврђују лица за чијим радом је престала потреба за наредну школску годину, остварује право у складу са чланом 131. став 1. и 2. Закона и члана 5. ПКУ и бодује се применом критеријума из члана 33. ПКУ“

10. Питање:
Да ли се бодује директор који је изабран у првом мандату или запослени
који њега мења?
Одговор:
„Како директору мирује радни однос на радном месту са кога је
изабран не врши се његово бодовање, а не бодују се ни запослени
који су у радном односу на одређено време. “

11. Питање:
Какав је поступак када директору истекне мандат после 15-ог августа, у октобру месе цу?
Одговор:
„Уколико директору истекне мандат у складу са чланом 64. став 1. и 2. Закона о основама система након 15. августа, односно у току школске године и он остане нераспоређен, има право да буде стављен на листу радника за чијим је радом престала потреба у потпуности или делимично и са које се врши преузимање у текућој школској години. Као такав, он може бити преузет и у другу установу уколико испуњава услове за послове за које се преузима“

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА
12. Питање:
Да ли се приликом утврђивања права на јубиларну награду узима само стаж у установи или укупан стаж без обзира где је остварен?
Одговор:
„Јубиларна награда исплаћује се запосленом за све године рада у радном односу у складу са чланом 30. став 2. ПКУ“

БОДОВАЊЕ У СТРУЧНОМ ВЕЋУ – СТРУЧНОЈ ШКОЛИ
13. Питање:
Да ли се током утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба бодују наставници само за предмет који предају у стручној школи?
Одговор:
„У поступку утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба у потпуности или делимично, бодују се сви запослени који испуњавају услове за извођење наставе из одређене групе стручних предмета“

14. Питање:
Када постоји вишак запослених у активу страних језика у основној школи како се третирају запослени који предају у једном или оба циклуса?
Одговор:
„Ако је вишак исказан у првом циклусу, бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за први и други циклус. Ако је вишак исказан у другом циклусу, бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за други циклус“

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА
15. Питање:
Да ли школа мора да исплати све трошкове за долазак и одлазак до радног места?
Одговор:
„Послодавац је дужан да запосленом исплати све трошкове за долазак и одлазак са рада, а критеријуми и мерила за остваривање наведеног права утврђују се општим актом или Уговором о раду“

16. Питање:
Да ли се при обрачуну путних трошкова узима у обзир и износ за перонску карту?
Одговор:
„Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза“

ПРИОРИТЕТ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
17. Питање:
Да ли наставник практичне наставе за чијим је радом потпуно престала потреба у средњој школи на радном месту наставника практичне наставе , има приоритет приликом запошљавања на место наставника разредне наставе у основној школи?
Одговор:
„Лице за чијим је радом престала потреба у средњој школи на радном месту наставника практичне наставе нема приоритет приликом запошљавања у основној школи на радном месту наставника разредне наставе“

СОЛИДАРНА ПОМОЋ
18. Питање:
Да ли је школа дужна да запосленом исплати солидарну помоћ за боловање дуже од 3 месеца?
Одговор:
„Послодавац је дужан да запосленом, по основу солидарности, исплати помоћ у случају боловања дужег од 3 месеца у континуитету“

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДО ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА
19. Питање:
Да ли директор може да расподели запосленог који ради са непуним радним временом у установи, до пуног радног времена, без расписивања конкурса, у случају да на листи радника за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба нема запослених који испуњавају услов за рад на том месту?
Одговор:
„Да. Установа је дужна да примени члан 5. став 4. ПКУ“

НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО
20. Питање:
Да ли се бодује наставник који је упућен на рад у иностранство?
Одговор:
„У случају из члана 34. Закона о основама система образовања и васпитања, пошто наставнику мирује радни однос на пословима са којих је упућен на рад у иностранство, у том случају се не врши бодовање“

ПЕДАГОШКИ ДОПРИНОС У РАДУ
21. Питање:
Ако запослени има више објављених радова, да ли се сваки од њих бодује посебно и бодови сабирају?
Одговор:
„Бодови за педагошки допринос у раду се додељују зависно од ангажовања и не бодују се по сваком објављеном раду“

ГОДИНЕ РАДА У РАДНОМ ОДНОСУ
22. Питање:
Да ли се спортски стаж узима при бодовању?
Одговор:
„ПКУ не користи термин „радни стаж“, већ године рада остварених у радном односу, а по тим се подразумева радни однос по основу уговора о раду или решења о заснивању радног односа. Стаж по основу уговора ван радног односа (треће дете, спортски стаж и сл.), не сматра се радом у радном односу“

23. Питање:
Да ли се запосленом који ради са непуним радним временом бодује сразмерни део стажа или цела година?
Одговор:
„Раднику који ради са непуним радним временом број бодова се не рачуна сразмерно времену проведеном на раду, већ му се рачуна цела година“

РАД У ДВЕ ШКОЛЕ

24. Питање:
Да ли запослени који ради у две школе после губитка свих часова у једној од њих постаје радник за чијим је радом престала потреба?
Одговор:
„Пошто је наведени наставник у радном односу са непуним радним временом у другој школи, самим тим није запослени за чијим је радом престала потреба“

БОДОВАЊЕ ДЕЦЕ
25. Питање:
Да ли се бодују сва деца или само она на редовном школовању?
Одговор:
„Када је у питању критеријум који се односи на број деце предшколског узраста, односно деце на школовању до 26 година старости, бодују се сва рођена деца“

ПКУ-ВАСПИТАЧИ
26. Питање:
Да ли се одредбе ПКУ односе и на васпитаче?
Одговор:
„ПКУ за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика примењује се и на васпитаче ако су они запослени у школи“

27. Питање:
Да ли се рад у предшколској установи бодује код укупног стажа са додатним 1 бодом?
Одговор:
„Предшколска установа јесте образовна установа почев од 25.јуна 2003. године када је ступио на снагу Закон о основама система образовања и васпитања и све након тога се бодује са додатим 1 бодом“

После сваког састанка Комисије за тумачење ПКУ, наставићемо са питањима и одговорима, а ускоро ће листа бити допуњена и мишљењима ресорних министарстава, одлукама Уставног суда и примерима из судске праксе о појединим спорним питањима.

Ресор за нормативно-правна питања Уније СПРС
Последњи пут ажурирано ( Tuesday, 31 July 2012 )
 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC