ОДГОВОРИ КОМИСИЈЕ ЗА ПКУ Штампај E-pošta
Thursday, 07 June 2012
КОМИСИЈА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПКУ-а - 6.ЈУН 2012.

НАДОКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ
1. Питање:
Ако запослени ради у две установе, да ли може остварити право на накнаду трошкова сахране код оба послодавца?
Одговор:
„У складу са важећим прописима, право на накнаду трошкова сахране може се остварити према приложеним рачунима само код једног послодавца“

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
2. Питање:
Да ли се листе технолошких вишкова часова може преузети запослени на одређено време за замену породиље?
Одговор:
„По важећим прописима, у овом тренутку, преузимање се врши само на неодређено време“

ЗАШТИЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(председник синдиката, школског одбора, самохрани родитељ...)
3. Питање:
Да ли се у поступку утврђивања вишкова запослених бодују и заштићене категорије: председник синдиката и чланови органа управљања?
Одговор:
„Применом критеријума из члана 33. ПКУ, председник синдиката, као и представник запослених у школском одбору, бодују се као и сви запослени и може бити проглашен радником за чијим радом је престала потреба, али му не може престати радни однос“
4. Питање:
Какав је радно-правни статус члана Школског одбора који је остао без норме?
Одговор:
''Запослена која је члан школског одбора, а која је остала без
часова постаје нераспоређена, али јој не престаје радни однос у
установи.“
5. Питање:
Да ли се сматра самохраним родитељем запослена која је само покренула бракоразводну парницу, или мора да буде и окончана ,иако она живи сама са децом јер је супруг напустио брачну заједницу?
Одговор:
„Да би се родитељ сматрао самохраним родитељем, у смислу одредаба ПКУ, потребно је да подносилац захтева покрене бракоразводну парницу, као и да достави доказ да је супруг напустио брачну заједницу“
6. Питање:
Да ли се запослени из члана 37. ПКУ могу прогласити вишком?
Одговор:
Категорија запослених из члана 37. ПКУ може бити проглашена запосленим за чијим је радом престала потреба, али им не може престати радни однос без њихове сагласности, док постоје разлози због којих су заштићени“

ПРЕКОНОРМНИ РАД
7. Питање:
Да ли наставник који има увећану норму часова прима и колику надокнаду за повећани део норме?
Одговор:
„Чланом 22. став 2. ПКУ прописано је да у случајевима повећања педагошке норме, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, плата се увећава по часу, тако што се укупна плата запосленог подели са месечним бројем часова редовне наставе. Додатак на плату у смислу члана 22. став 2. ПКУ за вредност преконормног часа износи 5%“

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД
8. Питање:
У којим се све случајевима плаћа прековремени рад у просвети?
Одговор:
„У члану 11. ПКУ дефинисано је шта је све прековремени рад за све запослене“

БОДОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
9. Питање:
Да ли се директор школе коме је престао мандат у складу са чланом 64. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања у јуну месецу текуће године , бодује у складу са чланом 33. ПКУ?
Одговор:
„Директор школе коме је престала дужност истеком мандата у складу са чланом 64. став 1. и 2. Закона, у периоду када се утврђују лица за чијим радом је престала потреба за наредну школску годину, остварује право у складу са чланом 131. став 1. и 2. Закона и члана 5. ПКУ и бодује се применом критеријума из члана 33. ПКУ“

10. Питање:
Да ли се бодује директор који је изабран у првом мандату или запослени
који њега мења?
Одговор:
„Како директору мирује радни однос на радном месту са кога је
изабран не врши се његово бодовање, а не бодују се ни запослени
који су у радном односу на одређено време. “

11. Питање:
Какав је поступак када директору истекне мандат после 15-ог августа, у октобру месе цу?
Одговор:
„Уколико директору истекне мандат у складу са чланом 64. став 1. и 2. Закона о основама система након 15. августа, односно у току школске године и он остане нераспоређен, има право да буде стављен на листу радника за чијим је радом престала потреба у потпуности или делимично и са које се врши преузимање у текућој школској години. Као такав, он може бити преузет и у другу установу уколико испуњава услове за послове за које се преузима“

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА
12. Питање:
Да ли се приликом утврђивања права на јубиларну награду узима само стаж у установи или укупан стаж без обзира где је остварен?
Одговор:
„Јубиларна награда исплаћује се запосленом за све године рада у радном односу у складу са чланом 30. став 2. ПКУ“

БОДОВАЊЕ У СТРУЧНОМ ВЕЋУ – СТРУЧНОЈ ШКОЛИ
13. Питање:
Да ли се током утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба бодују наставници само за предмет који предају у стручној школи?
Одговор:
„У поступку утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба у потпуности или делимично, бодују се сви запослени који испуњавају услове за извођење наставе из одређене групе стручних предмета“

14. Питање:
Када постоји вишак запослених у активу страних језика у основној школи како се третирају запослени који предају у једном или оба циклуса?
Одговор:
„Ако је вишак исказан у првом циклусу, бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за први и други циклус. Ако је вишак исказан у другом циклусу, бодују се сви наставници који испуњавају услов у погледу врсте стручне спреме за други циклус“

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА
15. Питање:
Да ли школа мора да исплати све трошкове за долазак и одлазак до радног места?
Одговор:
„Послодавац је дужан да запосленом исплати све трошкове за долазак и одлазак са рада, а критеријуми и мерила за остваривање наведеног права утврђују се општим актом или Уговором о раду“

16. Питање:
Да ли се при обрачуну путних трошкова узима у обзир и износ за перонску карту?
Одговор:
„Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза“

ПРИОРИТЕТ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
17. Питање:
Да ли наставник практичне наставе за чијим је радом потпуно престала потреба у средњој школи на радном месту наставника практичне наставе , има приоритет приликом запошљавања на место наставника разредне наставе у основној школи?
Одговор:
„Лице за чијим је радом престала потреба у средњој школи на радном месту наставника практичне наставе нема приоритет приликом запошљавања у основној школи на радном месту наставника разредне наставе“

СОЛИДАРНА ПОМОЋ
18. Питање:
Да ли је школа дужна да запосленом исплати солидарну помоћ за боловање дуже од 3 месеца?
Одговор:
„Послодавац је дужан да запосленом, по основу солидарности, исплати помоћ у случају боловања дужег од 3 месеца у континуитету“

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДО ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА
19. Питање:
Да ли директор може да расподели запосленог који ради са непуним радним временом у установи, до пуног радног времена, без расписивања конкурса, у случају да на листи радника за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба нема запослених који испуњавају услов за рад на том месту?
Одговор:
„Да. Установа је дужна да примени члан 5. став 4. ПКУ“

НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО
20. Питање:
Да ли се бодује наставник који је упућен на рад у иностранство?
Одговор:
„У случају из члана 34. Закона о основама система образовања и васпитања, пошто наставнику мирује радни однос на пословима са којих је упућен на рад у иностранство, у том случају се не врши бодовање“

ПЕДАГОШКИ ДОПРИНОС У РАДУ
21. Питање:
Ако запослени има више објављених радова, да ли се сваки од њих бодује посебно и бодови сабирају?
Одговор:
„Бодови за педагошки допринос у раду се додељују зависно од ангажовања и не бодују се по сваком објављеном раду“

ГОДИНЕ РАДА У РАДНОМ ОДНОСУ
22. Питање:
Да ли се спортски стаж узима при бодовању?
Одговор:
„ПКУ не користи термин „радни стаж“, већ године рада остварених у радном односу, а по тим се подразумева радни однос по основу уговора о раду или решења о заснивању радног односа. Стаж по основу уговора ван радног односа (треће дете, спортски стаж и сл.), не сматра се радом у радном односу“

23. Питање:
Да ли се запосленом који ради са непуним радним временом бодује сразмерни део стажа или цела година?
Одговор:
„Раднику који ради са непуним радним временом број бодова се не рачуна сразмерно времену проведеном на раду, већ му се рачуна цела година“

РАД У ДВЕ ШКОЛЕ

24. Питање:
Да ли запослени који ради у две школе после губитка свих часова у једној од њих постаје радник за чијим је радом престала потреба?
Одговор:
„Пошто је наведени наставник у радном односу са непуним радним временом у другој школи, самим тим није запослени за чијим је радом престала потреба“

БОДОВАЊЕ ДЕЦЕ
25. Питање:
Да ли се бодују сва деца или само она на редовном школовању?
Одговор:
„Када је у питању критеријум који се односи на број деце предшколског узраста, односно деце на школовању до 26 година старости, бодују се сва рођена деца“

ПКУ-ВАСПИТАЧИ
26. Питање:
Да ли се одредбе ПКУ односе и на васпитаче?
Одговор:
„ПКУ за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика примењује се и на васпитаче ако су они запослени у школи“

27. Питање:
Да ли се рад у предшколској установи бодује код укупног стажа са додатним 1 бодом?
Одговор:
„Предшколска установа јесте образовна установа почев од 25.јуна 2003. године када је ступио на снагу Закон о основама система образовања и васпитања и све након тога се бодује са додатим 1 бодом“

После сваког састанка Комисије за тумачење ПКУ, наставићемо са питањима и одговорима, а ускоро ће листа бити допуњена и мишљењима ресорних министарстава, одлукама Уставног суда и примерима из судске праксе о појединим спорним питањима.

Ресор за нормативно-правна питања Уније СПРС
Komentari (153)Add Comment
...
napisao Verica iz Nisa, 07 June, 2012
Zahvaljujem se resoru za pravna pitanja USPRSa. Ova tumacenja su veoma dragocena. Nastavite tako.Pozdrav
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +24
...
napisao Silvester, 07 June, 2012
Odlično je što ste ovo okačili . Svaka čast! smilies/wink.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +20
...
napisao Justifex, 07 June, 2012
Cestitke Resoru za normativno-pravna pitanja USPS-a! smilies/smiley.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +8
...
napisao Jovan, 07 June, 2012
PITANJE ZA UNIJU- ŠTA JE SA PLATOM PREDSEDNIKA SINDIKATA AKO VEĆ NE MOŽE DA DOBIJE OTKAZ?!
Po ovakvom tumačenju PREDSEDNIK SINDIKATA NEMA PLATU A OSTAJE U RADNOM ODNOSU!!!? ČEMU ONDA ZAŠTITA I ŠTA JE TU ZAŠTITA?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +49
...
napisao 741961, 07 June, 2012
Pozdravljam ,uvođene rublike pitanja i odgovora,divno.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +13
...
napisao Славиша, 07 June, 2012
Поздрав и похвала из Ниша, ово је прави потез, да не читамо овакву тематику само на сајту СОС-а.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao Sonja, 07 June, 2012
Super je sto ste sve lepo objasnili, samo sto ne znam za koga je uopste usvojen taj PKU jer da bi se nesto iz istog ostvarilo mora se obratiti sudu. Prisiljena sam bila da se za ostavrenje prekonormnog rada, odnosno, placanje istog tuzim sa skolom jer pravnik mi je doslovce rekao, a i direktor : ''Ma kakav PKU!'' i vise mi je muka da se razvlacim po sudu za ono sto mi je garantovano zakonom, a poznajem masu nasih kolega koji rade sa viskom casova i ne primaju ni dinara za to.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +20
...
napisao Sonja, 07 June, 2012
''ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА
16. Питање:
Да ли школа мора да исплати све трошкове за долазак и одлазак до радног места?
Одговор:
„Послодавац је дужан да запосленом исплати све трошкове за долазак и одлазак са рада, а критеријуми и мерила за остваривање наведеног права утврђују се општим актом или Уговором о раду“
17. Питање:
Да ли се при обрачуну путних трошкова узима у обзир и износ за перонску карту?
Одговор:
„Уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза“''

I ovo je, nazalost, mrtvo slovo na papiru i nista vise sem toga jer masa kolega dobije mesecne karte i ne priznaju im isplacivanje putnih troskova u visini mesecne karte od prosle godine, a autobuske linije skoro i da nema u mestima u kojima rade. I, naravno, da sam u takvom polozaju kao neke moje kolege, morala bih opet na sud. Divota.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +14
...
napisao Милица, 07 June, 2012
Дипломирала сам "по старом" 1998. године на Филолошком факултету. По тумачењу, такав дипломирани је исто што и садашњи мастер. Прошле године сам ипак додатно завршила мастер са темом у вези са наставом и добила диплому мастер професор језика и књижевности. Приликом уписа на мастер студије, у индекс ми је прибележено-уписана на постакадемске студије степен VII-2, што је, чини ми се, некад био ниво магистратуре, али то не стоји у дипломи. Сада се питам-која је моја стручна спрема и да ли сам додатни мастер беспотребно завршила (да потврдим нешто што сам већ имала) и да с тим у вези немам право на повећање плате, како ми кажу у Школској управи или то није тачно?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +24
...
napisao Milan, 07 June, 2012
Neraspoređeni radnik ima pravo na zaradu, sve dok mu se ne isplati otpremnina, na osnovu zakona o radu... Kad mu se isplati otpremnina, prestaje mu radni odnos... Zaštićenim kategorijama, član 59 PKU, ne može prestati radni odnos i ne mogu biti stavljeni u nepovoljniji položaj (od zatečenog)... Ako umanjenje plate nije nepovoljniji položaj, onda ne znam šta je...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -4
...
napisao marijana, 08 June, 2012
zasto se prilikom bodovanja rezultata rada, ne dobijaju bodovi za ostvareno neko mesto ucenjka na opstinskom takmicenju, kao i to zbog cega se ne racunaju svi rezultati za svu decu koja su tad ostvarila rezultat, vec samo za jedan najbolji rezultat. Nije isto spremati jedno dete i petoro, (mnogo vise treba vremena i napora da bi se pripremili za takmicenje)
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Misa, 10 June, 2012
7. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година
старости:
1) ако запослени има једно дете - 1 бод,
2) ако запослени има двоје деце - 3 бода,
3) ако запослени има троје и више деце - 5 бодова.
Од ког узраста се деца бодују?
Много је нејасноћа а ради се о веома важним стварима!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao Аница, 10 June, 2012
Члан 59. по овом члану да ли се може смањити плата том раднику, у ком погледу је заштићен?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao jelena, 11 June, 2012
Još jednom pitam Sindikat i nadam se konkretnom odgovoru.

PKU: Члан 37.
Радни однос запосленом за чијим је радом престала потреба не може престати без
његове сагласности:
1) запосленој за време трудноће или са дететом до две године старости;
2) запосленом самохраном родитељу;
3) запосленом чије дете има тешки инвалидитет;
4) ако оба брачна друга раде у истој установи, једном од брачних другова;
5) запосленом мушкарцу који има најмање 35 година стажа осигурања и запосленој
жени која има најмање 30 година стажа осигурања, без њихове сагласности, под условом
да не испуњава један од услова за пензију.

Šta se ovim članom PKU smatra prestankom radnog odnosa u oblasti prosvete? Ukoliko postoji tendencija da se radniku smanji plata do 0.1 dinara, da li se i onda smatra da je radnik u radnom odnosu ili da mu je radni odnos faktički prestao?

Konkretnije pitanje: ukoliko sam 10 godina bila zaposlena na neodređeno vreme na 100% norme, a spadam u jednu od gorenavedenih kategorija (samohrani roditelj, suprug umro) i ne pristajem na prestanak radnog odnosa, koliki treba da mi bude procenat rada da bih imala prava na tužbu? Da li je to 60% plate ili 20% plate ili 0.1% plate? Ovaj poslednji procenat, priznaćete, sasvim je nebulozno nazvati radnim odnosom zar ne? A moj direktor (sa sve svojom pravnicom koja mu tumači zakone) tvrdi da mi radni odnos nije zvanično prestao čak ni ako ću godinama raditi u školi za bukvalno jedan ili dva dinara.

I još jedno pitanje: zašto Sindikat ne apeluje na prosvetne vlasti da se bodovi prenose na listu viškova te da se sa liste viškova zapošljava upravo po bodovima, a ne na osnovu političkih veza koje radnici sa liste viškova moraju sami da nađu? (Do sada je, na osnovu mog iskustva od kad mi je smanjena norma časova, bilo ili tako ili nikako te sam još uvek neraspoređena, a na teritoriji Novog Sada je zaposleno dosta njih po prvi put van tog spiska viškova ).
smilies/angry.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +21
...
napisao jelena, 11 June, 2012
Zašto se uspesi učenika pripisuju nastavnicima putem bodovanja kad su to uspesi učenika, a ne nastavnika? Nastavnici imaju radnu obavezu od 34 dopunske i isto toliko časova dodatne nastave te su već plaćeni za taj rad kroz platu. Bodovanjem uspeha učenika pri određivanju viškova, stavljaju se u nepovoljan položaj npr. nastavnici opštih predmeta koji rade npr. u srednjim stručnim školama gde manjka đaka koji bi se spremali za takmičenja iz predmeta koji im nisu stručni.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +11
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao roditelj-nastavnik, 12 June, 2012
Slažem se sa Jelenom oko takmičenja.
Takmičenja su pre svega uspeh učenika!!!!
Evo, moj sveži primer od ove godine. Učenica, moja rođaka, koja već 3 godine dolazi kod mene na privatne časove, stigla je do Republičkog takmičenja. Bodove će "zaslužiti" njen nastavnik u školi, koji je nije ni spremao.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +19
...
napisao educator, 12 June, 2012
Јелена, чини ми се да постоји могућност да ако спадате у заштићену категорију и не можете добити отказ (а норма вам је драстично спуштена)да вам послодавац за ту школску годину да пуну плату, као да радите 100 посто. То би се звало солидарна помоћ или слично, ако се добро сећам. Прави, стручан одговор на ово питање сигурно ћете овде добити у најскорије време, а на панел- дискусији коју ћемо организовати у Београду идуће недеље највероватније управо овоме ћемо посветити посебну пажњу пошто многе занима...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao Miroslav b Mladenovic Mirac nastavnik matematike Vlasotince, 13 June, 2012
Re: Radno vreme 100% - a plata manja!
од dara » 28 Мај 2012, 17:06
Želim da dam moj prilog diskusiji na ovu temu. Predajem matematiku u jednom selu u Vojvodini, u školi sa po jednim odeljenjem petog, šestog, sedmog i osmog razreda. Moje rešenje glasi na nepuno radno vreme (88%). U prethodnoj školskoj godini smo imali pet odeljenja i nije bio plaćen prekonormni rad. U nekim drugim seoskim školama u Vojvodini norma matematičarima se dopunjuje sa časovima informatike. Inače, u strukturi 40-časovne radne nedelje određen je po jedan čas dopunske i dodatne nastave nedeljno što predstavlja po jedan čas mesečno za odeljenje, što je veoma malo i u praksi se održi mnogo više časova plus časovi pripreme za polaganje završnog ispita. Kako je u drugim krajevima Srbije?
dara

Поруке: 4
Придружен: 10 Окт 2010, 15:25
Врх
________________________________________
Re: Radno vreme 100% - a plata manja!
од Miroslav Mladenovic » 28 Мај 2012, 18:32
Колегинице из Војводине,
Ево нисам хтео да ТЕЗГАРИМ и учествујем као ПРЕДАВАЧ (а то сам радио БЕСПЛАТНО у неким другим временима у бившој југославији и Србији); јер поседујем још професопналу етику и држим до свог ОБРАЗА-па сам већину својих радова ставио БЕСПЛАТНО на форумима на сајтовима широм бивше Југославије, јер МАТЕМАТИКА нема границе ни као наука ни као предмет.
Видим да довољно не бараташ са појмовима ДОПУНСКА и ДОДАТНА настава у математици као предмет осмогодишње школе, па ево стављам овде САЈТ својих обкављених радова са конкретним дидактичко методско стручних аспеката овог вида наставе у настави математике у школи нека послужи младим колегама и колегиницама који користе овде овај форум СИНДИКАТА широм Србије.

1. Dopunska nastava u školi iz matematike
26 мар 2010 ... DOPUNSKA NASTAVA U ŠKOLI IZ MATEMATIKE Miroslav B Mladenović Nastavnik matematike OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-lomnica ... Psihička priprema tih učenika za rad u dopunskoj nastavi je vrlo značajna.
www.mycity.rs/Matematika/Dopunska-nasta ... atike.html - Кеширано - Слично
http://www.mycity.rs/Matematika/Dopunsk ... atike.html

1. Primena oblika individualizirane nastave matematike
27 мар 2010... NASTAVE MATEMATIKE Miroslav B Mladenović Nastavnik ... i demokratski tip nastavnika matematike u školi • Dodatna nastava u školi iz ...
www.mycity.rs/Matematika/Primena-oblika ... atike.html - Кеширано - Слично
http://www.mycity.rs/Matematika/Primena ... atike.html


1. Dodatna nastava u školi iz matematike
25 мар 2010 ... DODATNA NASTAVA U ŠKOLI IZ MATEMATIKE Miroslav B Mladenović Nastavnik matematike OŠ „Braća Milenković“ selo ... Sažetak: Dodatni rad (dodtana nastava) je predviđena u nastavi matematike za učenike koji ...
www.mycity.rs/Matematika/Dodatna-nastav ... atike.html - Кеширано - Слично
http://www.mycity.rs/Matematika/Dodatna ... atike.html

* * *
Овде се не износи проблем ради проблема него да се одговори како се то вредује наставник математике на село који има 100% радног времнана и прима мањи лични доходак, а да УШТОГЕЉЕН и превазиђени критеријуми прављења 40-дневне радне недеље не одговарају ставароцима наставно образовног процеса и досада су НЕРАДНИЦИ били ДОБРО плаћени а радници у школама понижавани или понижавани или обезвређивани. мени ништа лично овај текст ништа не значи јер сам ја напунио 64.године живота и одлазим у пензију, али је важно за неке будуће генерације јер колико је мени познато већ је сада дефицитаран кадар наставника математике у осмогодишњим и средњим школама у Србији. чак сам им ао прилику и у Војводини да се упознам да тамо математику ПРЕДАЈУ по селима АРХИТЕКТЕ или мАШИНЦИ, али зато они који у друштву математичара Србије и Војводине опни који су задужени да на математичким факултетима и часописима и српској академији науке поставе овакав проблем; они су постали ЕГОИСТЕ и СУЈЕТНИ а неки и постали ГРЕБАРОШИ и ТЕЗГАРОШИ па се свака критичка мисао ни у педагошким ни математичким часописима па чак ни у листу "Просветни преглед" па и дневним новинама чак недозвољава да се постави ОВАЈ ПРОБЛЕМ. Наравно камо то води сви знамо, до потпуног урушавања школског система.
Читајући овај коментар из Војводине видим да је непотпун и површно постављен, па не би ме изненадило да неко ово пише дирекно из наставе, јер с еније потписао пуним именом и презименом.
Мирослав б Младеновић Мирац наставник математике ОШ "БРаћа Миленковић" село шишава-Ломница Власотинце југ Србије
28.мај 2012.године Власотинце Југ Србије
Miroslav Mladenovic

Поруке: 97
Придружен: 11 Мар 2010, 14:33
Врх


Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao Анa, 13 June, 2012
Kolektivni ugovor je napisan kao da je neko hteo da se poigra sa ljudima koji se po njemu boduju. Svako ko se boduje treba da angazuje advokata da bi bio siguran u ono sto pise U PKU.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +27
...
napisao Nenad Radovanovic, 13 June, 2012
Odlicno je sto su tumacenja komisije postavljena na sajt, ali mislim da bi trebala biti postavljena u vidu skenirane slike zvanicnog tumacenja, gde ce se videti celi text sa clanovima PKU i zakona, pecatima i potpisima. Takav dokument bi onda mogli da preuzmemo, odstampamo i koristimo u borbi za svoja prava. Pa, eto, to je predlog administratorima sajta. Pozdrav!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +18
...
napisao jelena, 14 June, 2012
mogu li dobiti precizan odgovor od sindikalaca na pitanje: da li se rad za platu od nekoliko dinara može smatrati radnim odnosom koji nije prestao? koliki se procenat plate mora izgubiti da bi se to smatralo prestankom radnog odnosa?

posle dve godine postavljanja ovog pitanja svima od sindikalaca preko nadležnih političkih resora u oblasti prosvete i inspekcije u oblasti prosvete, još uvek nisam dobila precizan odgovor.

molim vas da mi nekako odgovorite jer je u velikoj meri ugrožena finansijska sigurnost mog deteta i mene.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao jelena, 14 June, 2012
izvinjavam se, previdela sam onaj gore nečiji komentar kojim mi je odgovoreno da će mi biti uskoro odgovoreno. smilies/smiley.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Darko, 14 June, 2012
Odgovor Marijani
Zašto se, prilikom bodovanja takmičenja, ne boduju svi učenici već samo jedan učenik u najvišem rangu takmičenja? Prosto zato jer bi onda jedan nastavnik za 5 drugih mesta na Opštinskom takmičenju dobio više bodova od nastavnika čiji jedan učenik "dogura" do, recimo, drugog mesta na Republičkom takmičenju. To bi značilo da se ceni KVANTITET a ne kvalitet.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao prof. beograd, 14 June, 2012
Meni nije jasno to sa samohranim roditeljima, po vasem tumacenju svako od nas bi mogao da pokrene brakorazvodnu parnicu i da dovede dva svedoka koji ce potvrditi da je bracni drug napustio zajednicu... kao nekada kada su se ljudi razvodili zbog stanova.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +15
...
napisao Autor, 14 June, 2012
Moj kolega je napisao udzbenik i dobio je 7 poena na bodovanju za to. Dok je pisao udzbenik,cesto je bio odsutan, menjala sam ga. Ima 2 poena vise od mene, ja sam tehnoloski visak.Zanimljivo...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +31
...
napisao profesor N.S., 14 June, 2012
Poštovane kolege,
Molim vas da mi rayjasnite,da li se sabiraju bodovi kad je u pitanju takmičenje učenika. Na primer, da li se sabiraju bodovi sa takmičenja ya sve godine unazad ili se dodeljuju bodovi za najveći uspeh u karijeri.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao Maja, 14 June, 2012
Bliži se bodovanje smilies/angry.gif, a mene zanima sledeće: Da li je školskoj komisiji dozvoljeno da menja članove PKU kako njoj odgovara. Npr. u članu 33. tačka 7 PKU, koji sam ovde pročitala stoji samo sledeće: "7. број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 година
старости:
1) ако запослени има једно дете - 1 бод,
2) ако запослени има двоје деце - 3 бода,
3) ако запослени има троје и више деце - 5 бодова."
Naša komisija ovu tačku u svom pravilniku tumači kao "Broj dece na redovnom školovanju" gde se kaže: "Kriterijum za broj dece na redovnom školovanju je broj dece predškolskog uzrasta, odnosno dece na redovnom školovanju do 26 god.starosti: (bodovi za broj dece su isti)"; a zatim stoji: "Kriterijum iz stava 1. ovog člana dokazuje se odgovarajućim potvrdama predškolskih i obrazovnih ustanova koje deca pohađaju."
Nama traže potvrde, tako da ja i ove godine , po njihovom tumačenju ostadoh bez bodova. Deca su uzrasta 3 godine i 5,5 godina ( predškolac od septembra).
Molim Vas da mi odgovorite ako uopšte shvatate ovaj apsurd kome smo mi izloženi. Unapred zahvalna.Maja
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao Misa, 15 June, 2012
Pobogu Milane, koji uzrast su deca predskolskog uzrasta???
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao Aница, 15 June, 2012
Милане,да ли се број бодова на такмичењу рачуна за сваку школску годину(најбољи ранг) па се сабира или се рачуна само 1 најбоље такмичење у току радног века, да ли се рачунју такмичења остварена само у школи у којој се бодујеш?(или ће то свака школа тумачити произвољно)
Хвала
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao educator, 15 June, 2012
Поштоване колеге, чим дође до бодовања значи да ће неко бити "оштећен". Зато га избегните где год можете тако што ће се наставници у оквиру актива договорити како да се часови поделе за ту школску годину и такав записник сви потпишу и заведу код секретара. Уколико до бодовања ипак дође:
1) спремите се за погоршање односа међу колегама
2) бодују се сви стално запослени- и председник синдиката и сви чланови Школског одбора и остеле "заштићене" категорије
3)Свака школа у свом Правилнику треба да има дефинисано колико година се узима при бодовању (код мене смо бодовали 8 последњих година)
4)нижа такмичења и пласмани већег броја деце се не сабирају, већ се узима само најбољи - крајњи пласман само једног ученика
5)Бодују се сва деца до 26 година (Комисија може да заузме тај став и волео бих да видим ко ће смети да га оспори)
Закључак:
Избегните бодовање где год је могуће јер са својим колегама треба да радите и у наредном периоду. Бодовање је и осмишљено тако да се наставници између себе толико посвађају да не буду способни да бране српску школу и српско образовање.
* У пракси се дешава да директор из разноразних разлога смањи запосленом норму на 10 посто рецимо и нада се да ће запослени онда сам напустити школу. Директор тако не крши закон (сем моралног), а решава се неподобних и "заштићених". Е сад, треба проверити следеће: да ли чак и нераспоређени наставник, који за ту школску годину и не прима плату, а запослен је и даље јер не може добити отказ јер спада у заштићену категорију, да ли он већ сада има право да добије солидарну надокнаду до 100 посто плате за ту школску годину или се још ради на том праву...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +14
...
napisao Milan, 15 June, 2012
Za kolegu Mišu i koleginicu Anicu: Mišo, dete predškolsko uzrasta je dete od rođenja do škole, znači, Maja dobija bodove za oba deteta... Anice, potražite Pravilnik o primeni člana 33 PKU, ukoliko ga nema, procedura bodovanja u školi je ozbiljno poremećena i imate dovoljno razloga da zatražite zaštitu suda, ukoliko se smatrate oštećenom... Da budem iskren, lično se zalažem za to da se ni u jednoj školi ne sprovede procedura 100% ispravno... Zašto? Ukoliko bi se sprovela, zaposleni koji bi ostao bez norme bi ostao i bez nade i bez plate... Ovako, (a već sam imao takva iskustva), sud donese odluku da se do konačnosti presude ne menja status zaposlenom i on prima platu do konačnosti presude... To ume da potraje, a VREME je to koje obično pomogne da se rešenje pronađe...Naš zadatak, kao sindikata jeste da pomognemo zaposlenima a ne upravama škola i Ministarstvu... Koliko će to da košta?Baš me briga, neka oni o tome razmišljaju! smilies/grin.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao Милица, 16 June, 2012
Још пре десет дана поставих овде питање, али ми нико не одговори...превид, погрешна адреса или...? Молим за одговор!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5
...
napisao Dusan Miskovic, 17 June, 2012
Nazalost, PKU je prepun rupa i nejasnoca, a u nekim stvarima je nepovoljniji za prosvetne radnike nego Zakon o radu.

Ocigledan primer je odnos prema "zasticenim" kategorijama. U clanu 188. Zakona o radu lepo pise da predsednici sindikata, i clanovi upravnih odbora ne mogu biti niti otpusteni, ali ne mogu imati nikakvu negativnu posledicu u svom statusu dok obavljaju ove funkcije i pridrzavaju se zakona. Iz ovoga proistice da ne mogu biti imati ni smanjenu normu. A PKU ove kategorije samo stiti od gubitka posla. Dakle, ako neko obavlja funkciju predsednika sindikata u skoli moze da ostane samo na deset posto norme ili cak, da budem ironican, moze preci na radno mesto pomocnog radnika jer time ne gubi posao. Ovakva stav postoji samo u prosveti. Takvim stavom sami sebe ponizavamo. Predsednici sindikata u drugim oblastima, kao sto je npr. zdravstvo i clanovi upravnih odbora su nedodirljivi, a u prosveti su ponizeni. Clanovi skoslkih odbora ne dobijaju nikakvu naknadu, obavljaju veoma odgovoran posao, a sada jos ne garantujemo ni ocuvanje radnog statusa u skoli gde predtsvaljaju zaposlene. Zaista, neverovatno.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +10
...
napisao Dusan Miskovic, 17 June, 2012
Sto se tice bodova za uspeh na takmicenjima oni su takdje nepodsticajni. Vec su neki ljudi rekli da neko moze da dobije bodove, a da nije ni jedan dodatni cas sa ucenikom odrzao. Ili nekome se jednom zalomilo da ostvari lep uspeh i ti bodovi mu se racunaju ceo radni vek. Time se potpuno gubi motivacioni efekat ove odredbe.

Predlazem, dakle, da se ubuduce stavi odredba po kojoj se nastavniku racunaju predvidjni bodovi za uspeh ucenika na takmicenju, ako je odrzao najmanje deset casova dodatnog ili pripremnog rada sa tim ucenikom.
Bilo bi dobro da se rezultati sa takmicenja sabiraju u nekom razumnom periodu od recimo pet godina, jer time se podstice kontinuitet rada nastavnika.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao Nepuno radno vreme, 17 June, 2012
Molilm za odgovor, ako ikako neko to može.
Da li smo mi sa nepunim radnim vremenom nevidljivi za bilo koga u školskom sistemu?
Radim skoro 10 godina sa nepunim radnim vremenom, a ljudi koji su juče diplomirali prvo se zaposle na određeno, kad neko ode u penziju, a onda počnu da rade na 100%. Kako je to moguće? A da dodam i ovo: svake godine obijam prag školske uprave i uvek dobijem odgovor: Ti nidi prioritet, prvo tehnološki viškovi. A, kad nestane tehnoloških viškova, vidim da su se zaposlili i oni ,,od juče". I kome ja da se obratim??? Da li smo mi prepušteni samovolji direktora?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +22
...
napisao Profesorka, 18 June, 2012
Zahvaljujuci PKU ja sam takoreci ostala bez posla u poslednje dve godine a sta ce biti od 1.septembra ne znam. Naime radila sam u tri skole. U jednoj skoli sam pre dve godine ostala bez dela norme 20% zbog smanjenja broja odeljenja. U drugoj skoli sam takodje prosle godine ostala bez dela norme 40% takodje zbog smanjenja odeljenja. U trecoj skoli koleginica sa kojom delim normu je otisla u penziju ali nisam mogla da preuzmem njene casove jer nisam tehnooski visak. Kako stoje stvari ja cu nakon 23 godine staza od 1 septembra ostati sa normom od 10% casova
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +16
...
napisao Predragb, 19 June, 2012
Još nešto oko takmičenja!
Za poslednje četiri godine imam četvoro dece sa 2. mestom na regionalnom i petoro sa trećim mestom, takođe na rečionalnom. Uz to vodio sam i dete na republičko takmičenje gde je uradilo 85 procenata testa. Da ne pričam da sam svih ovih godina, a i pre, osvajao prva tri mesta na opštinskim takmičenjima.
E, sad, ovako: Za sve nabojano dobijam 2 poena!
Kolega je ove godine osvojio prvo mesto na regionalnom, ali on dete uopšte nije spremao! Ima 4 poena.
Predlažem da se boduje po kriterijumimadatim uz članu 33. PKU, ali i da se boduje svako dete sa osvojenim mestom, te i da se ograniči rok na poslednjioh 5 godina.
Time bismo, verujem, unapredili struku, a i bodovanje ne bi bilo apsurdnokoliko jeste, bar po ovoj tački.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao Miroslav B Mladenovic Mirac nastavnik Vlasotince, 19 June, 2012
Kolege da li znate sta pisete. Sistem u drustvu je potpuno unisten a i sa njim i skolski sistem potpuno urusen. Ovo je vase samo mlacenje prazne slame. Kolega Miroslav B Mladenovic Miroslav nastavnik iz seoske skole kod Vlasotinca 19. jun 2012.g Vlasotince
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +19
...
napisao _______________________, 19 June, 2012
///////////////////
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Anna, 19 June, 2012
Slazem se sa Predragom! Neko je imao srece i dobio dete koje je vec spremno da pokupi nagradu u najvisem rangu i to mu je jedini uspeh(mislim na nastavnika) za ceo svoj radni vek od sada vec 15 godina, a neko ko radi 7 godina ima petoduplo vise uspeha i dobija isti broj poena. Pa ljudi, ne treba nista raditi. Bitno je naci sebi jaka ledja i boli vas uvo za sve! Sramota!!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +12
...
napisao ???, 19 June, 2012
Bodovanje na osnovu takmičenja je glupost. Svi znamo da to više zavisi od dece nego nastavnika. A, drugo, šta sa profesorima koji predaju opšte predmete u stručnim školama? Njihova deca uopšte ne idu na takmičenja iz njihovih predmeta.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +9
...
napisao Predragb, 19 June, 2012
Tačno je da uspeh na takmičenjima zavisi pre svega od dece, ali nemojte mi, molim vas, reći da nastavnik nema ništa sa tim! Znamo mi ko i kako radi, ne trebaju nam takmičenja da bismo se dokazivali. Ja sam školovan prosvetni radnik kome je čast da decom radim i kome takmičenja nisu gubljenje vremena, već najlepši deo poslovnog života. Ipak, ovakvo bodovanje je besmisleno, pravi više štete nego koristi, pa je bolje i da ga nema kad je već ovakvo.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +10
...
napisao Vladan Božović, 20 June, 2012
Prvo da kažem, da potpuno slažem sa mojim poštovanim kolegom Mircem, da je ovo mlaćenje prazne slame.
Ipak, da ne ispadnem nekonstruktivan, kolegama sa malo bodova daću jedan dobar savet: PREĐITE U VEROUČITELJE, ILI NA GRAĐANSKO, POSAO VAM JE ZAGARANTOVAN, a i ne samo to, ne radite ništa, a dobijete platu kao i mi ostali, MILINAAAAAAAAAAAA.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +19
...
napisao Darko, 20 June, 2012
Za Predraga: po kom kriterijumu Vi za drugo i treće mesto na okružnom takmičenju dobijate samo 2 boda? Po PKU to je 5 bodova. Vaš kolega sa prvim mestom na Okružnom ima 4 boda. A što se tiče problema tipa "moj kolega ne sprema decu, a osvaja mesta na takmičenjima" to je pitanje za sindikate koji su usvojili ovakav PKU koji uopšte tretira takmičenja prilikom bodovanja. Šta sa, recimo, nastavnicima koji, a to je činjenica u mnogim školama, vavek predaju u slabijim odeljenjima i nemaju "materijala" za takmičenja? Da li su oni ravnopravni sa kolegama koji su iz nekog razloga direktorovi miljenici? Prema tome, ovakav tip bodovanja je ipak, u našim školskim uslovima, najmanje zlo i "najravnopravniji" je. Dakle, kolega, Vi ipak imate više poena od vašeg kolege koji ništa ne radi.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao koleginica, 20 June, 2012
I moja situacija je kao kod Predraga. Jednostavno komisija je donela odluku da se boduje samo najbolji rezultat u toj skolskoj godini, tj. za ceo radni vek, preciznije. Kod mene je situacija sledeća: radim u dve skole i imama po tri prva mesta na okružnom takmičenji (različiti okruzi!)i boduje mi se samo jedan učenik i to za sve godine, a u poslednjih pet imam minimum po dva učenika sa 1. mestom i 2. mestom (različiti uzrasti)za svaku godinu i od toga mi se ništa ne boduje! smilies/angry.gif Jako sam ogorčena, jer ću najverovatnije od septembra ostati na svega 30% norme u jednoj skoli, a u drugoj sam otpisana! Od čega da živim sa troje male dece! Nemam rodjaka na vlasti, nemam prijatelja direktora , nemam nikog sem mog poštenja i znanja, ljubavi prema deci i svom pozivu... smilies/cry.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +9
...
napisao Dar, 21 June, 2012
S obzirom na to šta je sve napisano u ovoj diskusiji izgleda da je problem u mnogim školama što ljudi, ali i komisije, ne znaju da li se boduje najbolji rezultat tokom radnog veka ili najbolji rezultat zasebno za svaku godinu. Bilo bi lepo kada bi Unija "okačila" među ona već objavljena tumačenja i razjašnjenje vezano za ovu nedoumicu. Inače, predlažem sindikatima da se ova tačka briše iz PKU, a da nastavnici koji ostvare neki rezultat imaju tokom naredne školske godine neki procenat (možda identičan broju bodova predviđenih PKU-om) veću platu (nešto poput razrednog starešine). Time bi se stvari dovele u red kada su takmičenja u pitanju, a "lenji" nastavnici dodatno stimulisali da spremaju decu. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +12
...
napisao Snežana, 21 June, 2012
Onog momenta kada prosvetni radnici počnu da poštuju sami sebe i svoju profesiju poštovaće ih ( nas ) i svi drugi!!!!
Naš glas se ne čuje, od drveta ne vidimo šumu , a sve više tonemo !!! Zar da tražimo spas u broju rođene dece ili pak da se molimo da dobijemo talentovano dete u razredu???Nemojte molim vas ! Ne pristajem na to !!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +26
...
napisao Mile, 21 June, 2012
Nastavnici su izuzetno sujetni ljudi,uglavnom bez ličnog stava ,tužibabe i poltroni.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +11
...
napisao ------------------------------------------, 21 June, 2012
.........-------------------------------
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Sabina, 22 June, 2012
Trenutno sam na porodiljskom odsustu koje mi istice 24. 8. 2012. godine. Posto se pojavio manjak casova, iz predmeta koji predajem, receno mi je da cu biti na listi za bodovanje.
Da li se nastavnik kojem traje porodiljsko odsustvo boduje?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Predragb, 22 June, 2012
Moram reći još par reči, pre svega Darku. Boduje se samo jedan plasman (loše tumačiš PKU), tako da tvoja računica nije dobra. Stav iznosim, ne zato što sam ugrožen (kolega koji se boduje na ovaj način ne boduje se sa mnom, predaje drugi predmet), već govorim o apsurdnosti bodovanja na ovaj način. Prosto je besmisleno, pravi više štete nego što se ima koristi od njega. Uz sve ovo, jedina važna stavka pri bodovanju je radni staž. Ja sa svim tim takmičenjima, troje malo dece, i kao predsednik sindikalne organizacije, nemam nikakve šanse, jer kolega ima 36 godina radnog staža što iznosi 72 nedostižna poena, makar sve ostale stavke bile drastično u moju korist.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao educator, 22 June, 2012
Унија синдиката школа Београда
П О З И В Н И Ц А
Позивамо Вас на Трибину под називом „Технолошки вишкови и тумачење Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика“.
Позивамо све секретаре, председнике синдиката и чланове комисија за рангирање у образовним установама да својим присуством разрешимо све дилеме које постоје у тумачењу важећег Колективног уговора, али и да својим конструктивним и креативним предлозима већ сада учествујемо у креирању будућег.
Трибина ће бити одржана у уторак, 26.јуна 2012. године у Установи културе „Вук Караџић“ (Булевар краља Александра 77а, , сцена Култ, први спрат, поред СО Звездара) са почетком у 14 часова.
Добро дошли!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Ceca, 23 June, 2012
- Zašto su ''nagradjeni'' ljudi koji su 100% tehnološki višak, dobijaju platu kao da rade, a nastavnici koji su polu tehnološki višak ''kažnjenini'' platom od procenta koji im je preostao?
- Ako se reaspiše konkurs za neko radno mesto i ne jave se stručni, zašto se prima u radni odnos neko nestručan(za tu skolski godinu) kad takav isti se nalazi na berzi (kojem su ''vezane ruke'' da se javi na konkurs, jer bi izgubio sva prava lica stalno zaposlenog i prednosti koje donosi berza)?
Opet nepravda, i nepravda i ...sramota za sve nas
Znam da će se mnogi pobuniti oko ovog stava, ali zar traba biti nekome ''maćeha'', a nekome ''majka''. Lep primer dajemo deci, kako se nagradjuju neradnici (mislim na bodovanje kod uspeha, staža i bla, bla, ...)! smilies/angry.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +14
...
napisao Ceca, 23 June, 2012
za Sabinu: mislim da stoji stav, u članu o osobama koje se neboduju, da majke sa decom mladjom od 2 godine ne ulaze u bodovanje! Proveri, možda je to moja želja koju sam pročitala u PKU smilies/wink.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Драган, 23 June, 2012
"ако спадате у заштићену категорију и не можете добити отказ (а норма вам је драстично спуштена)да вам послодавац за ту школску годину да пуну плату, као да радите 100 посто. То би се звало солидарна помоћ или слично, ако се добро сећам. Прави, стручан одговор на ово питање сигурно ћете овде добити у најскорије време, а на панел- дискусији коју ћемо организовати у Београду идуће недеље највероватније управо овоме ћемо посветити посебну пажњу пошто многе занима..."
И мене веома интересује које ћете решење предложити за овај проблем. Прође 10 дана а одговора нема. Молим вас будите ажурнији...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao Darko, 23 June, 2012
Za Predraga: Jedno drugo mesto na Okružnom se, po PKU boduje 3, a ne 2 boda, a što se tiče ostalih rezultata, pretpostavljam da nisu ostvareni samo tokom jedne godine, već tokom, čini mi se, četiri poslednje godine. Prema tome, ako se boduje najbolji rezultat tokom školske godine, ili se varam, onda ti sleduje još koji bod. Pozdrav.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Nepuno radno vreme, 24 June, 2012
Evo, moja tvrdnja da smo mi sa nepunim radnim vremenom nevidljivi se pokazala tačnom. Niko uopšte ne razmatra taj problem. Svi se uhvatili da li se dobije 2 ili 3 boda za ovo ili za ono.
Koliko je ovaj problem veliki pokazaće vam činjenica da kod nas ima mnogo takvih nastavnika. Direktori ne prijavljuju preko leta odlaske u penziju nego čekaju da počne školska godina. Tako mi uvek visimo sa strane.
Država bi trebalo da povede računa i o ovom problemu. Umesto da plati doprinose za 1 radnika, ona plaća po 300% doprinosa za jedno radno mesto. E, onda tek dolazi ono vaše bodovanje. Naravno da ćemo se klati oko bodovanja kad se naprimao ogroman broj nastavnika.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +12
...
napisao profesor N.S., 25 June, 2012
Pre godinu dana smo bili hrabri u štrajku, a sad kukamo oko nekakvih bodova. Kakvo poniženje!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +18
...
napisao Predragb, 26 June, 2012
Da je u štrajku bilo više hrabrih, možda se sada ne bismo ponižavali.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +11
...
napisao Anna, 27 June, 2012
Komentar za Bobana. Kolega ako niste znali master je isto sto i diplomirani na fakultetu, te se iz tog razloga boduje isto i stavlja u isti kos. A zasto znamo svi mi koji smo zavrsili po starom i ubili se od ucenja. Nije nam bio dovoljan dolazak na predavanja kako bi osigurali sebi 6. Zato molim vas, nemojte misliti da ste u najmanju ruku doktorirali!!!Pozdrav
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +26
...
napisao Svetlana, 28 June, 2012
Uf, odakle poceti? Kao prvo, ja sam cula da je izasao novi pravilnik o bodovanju, a nigde ne mogu da ga vidim. Da li je jos neko upoznat sa ovom cinjenicom? Dalje, ja sam na odrzavanju trudnoce (bolovanje) od februara meseca i receno mi je da se bodujem kao i svi ostali u kolektivu, a posto imam najmanje staza, jasna mi je cela situacija. Trece, trazila sam solidarnu pomoc, ali u Opstini Kikinda tumace da ovo moje nije bolovanje i da nemam prava na to.
Koliko sam ja sve ovo shvatila, kao i obicno, direktori su "zasticena vrsta" i nedodirljivi. Brzo zaboravljaju da su i oni samo nastavnici i da se sutra i njima moze nesto slicno desiti!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao D., 28 June, 2012
Biće od septembra navala na dobre učenike. Ko će pre da ih se dočepa,odvede na takmičenje i zaradi koji bod. Drž, ne daj! Moj je! E, nije nego moj...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +9
...
napisao profesor N.S., 28 June, 2012
Mislim da ce bodovanje takmicenja otvoriti nove probleme u vezi sa zloupotrebom dece. Sada cemo otici u drugu krajnost. Deca ce postati zrtve bolesnih ambicija svojih nastavnika. Takmicenja su ionako izgubila svaki znacaj. Pogledajte samo zavrsni ispit. Ispitni testovi nisu mogli ostati u tajnosti, vec su se prodavali po ulicama. A sad zamislite kakva se trgovina sprema sa testovima za takmicenja?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +27
...
napisao Ceca, 29 June, 2012
Gde i na kom javnom mestu (sajtu) možemo da vidimo listu zvana berza? Za okrug južno-bački i sremski je redovno postavljena, ali za zapodno-bački okrug nema! Kome se za takve informacije obraćamo, pošto moj nadležni tvrdi da ne zna, a uspešno prijatelje rasporedjuje i zna ''sve'' (jednostavno ne želi da te uputi u siuaciju)?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao Boban, 30 June, 2012
Ana, pa ti koleginice upisi Master,pa GA zavrsi,a nije isto na zalost sto i uciteljski fakultet a to pitaj uciteljski fakultet u Beogradu i dekan ce ti to sve lepo objasniti,a to ces osetiti na svojoj kozi za koju godinu. P o Vama je onda visa i fakultet isto,svako usavrsavanje ceni a nemoj da ponizavas,upisi zavrsi pa onda komentarisi Ana.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -3
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao Profesor razredne nastave, 30 June, 2012
Poštovani Bobane da vas malo edukujemo, pročitajte šta kaže nivo 7.

Srpski nacionalni okvir kvalifikacija

Nivo 1

Osnovnoškolsko obrazovanje nižega nivoa/nezavršena osnovna škola,

Nivo 2

Osnovnoškolsko obrazovanje višega nivoa/završena osnovna škola,

Nivo 3

Niže stručno obrazovanje (dve godine),

Nivo 4

Srednje stručno obrazovanje (tri godine),

Nivo 5

Srednje tehničko i drugo stručno obrazovanje i opšte obrazovanje,

Nivo 6

Visokoškolsko obrazovanje prvog nivoa:

- podnivo 6.1

Viša škola (nekadašnja)/Visokostručno obrazovanje(180 espb),

- podnivo 6.2

Visokoškolsko obrazovanje prvog nivoa/specijalističke strukovne studije( (60 espb) (180 espb) = 240 espb,

[b]Nivo 7

Visokoškolsko obrazovanje drugog nivoa

-masret studije ( 300 espb) ili(završen fakultet po starom zakonu 4-6 god.),

Nivo 8

Visokoškolsko obrazovanje trećeg nivoa:

– podnivo 8.1

Postdiplomske magistarske (mr.sc.) studije

(nekadašnje)/specijalističke studije

– podnivo 8.2

Doktorske studije. smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif

Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +11
...
napisao Nina, 30 June, 2012
Ne sme se pise odvojeno smilies/grin.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +10
...
napisao ??????????????????????, 02 July, 2012
?????????????????????????????
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Anna, 02 July, 2012
A sto bih kolega pitala Uciteljski fakultet u Beogradu!? Ja sam o masteru pricala i sa Obradovicem, tako da prouci malo bolje ti. Nemoj slepo da verujes dekanu Uciteljskog fakulteta! Sto se tice ponizavanja, izvini ako si se nasao prozvanim, ja samo slucajno znam kako sve funkcionese, pa sam to glasno podelila sa svima. Zelim ti svu srecu. Upisi doktorat, pa da vidis koliko ces dobiti poena. Pozdrav za Bobana!!!
P.S. Ja imam zavrsene postdiplomske, pa imam isti broj poena kao i ljudi sa fakultetom. I to je meni sasvim ok. Niko me nije terao da zavrsim nesto sto mi nije potrebno da bih obavljala posao koji radim!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao Boban, 02 July, 2012
NEMA VISE MR.,MASTER/PA DOKTORAT.MR NE POSTOJI VISE,A ZASTO ONDA NA MASTERU IMA 7 DO 9 ISPITA,ONAKO BEZVEZE,VIDECETE ZA PAR GODINA,TO JE USAVRSAVANJE I TO MORA DA SE ODVOJI.PA NEKADA JE ISTO BILO VISA I FAKULTET,A SADA DA LI JE ISTO,PA NIJE,E SADA DA POGLEDAM DA NISAM SLUCAJNO NEKO SLOVO POJEOOOOOOOO ILI NESME SASTAVIOOOOOO.Izvinite na gresci.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -4
...
napisao Boban, 02 July, 2012
Profesor razredne nastave ima 240 bodova 60=300 bodova,znaci masteri imaju 60 bodova vise,jedan stepen vise,ni ja nisam master a upisacu zbog edukacije a tu nema nista lose.Doktori da se usavrsavaju bili bi bolji doktori,ne zbog zvanja vec zbog znanja.Da zakljucim profesor ima 240 bodova,a master 300.Kako ja vidim tu ima razlike i zato ne sme biti isto tretirano i sindikati moraju svaki detalj dobro da odmere i pravilno da boduju.Inace,seminari su trala,la,la,la.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao Boban, 02 July, 2012
Pa i ucitelj sa Visom pedagoskom obavlja isti posao Ana,pa ima 5 boda manje od Profesora razredne nastave jel da Ana.Pa zasto isti posao a bodove nemaju isto,a milo mi je sto imas postdiplomske studije,to je super.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Zoran, 02 July, 2012
Visa 180 bodova,240 profesori razredne nastave,300 bodova master.Razlika je po 60 boda,da otklonimo dilemu Bobanu i Ani.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao Profesor razredne nastave, 02 July, 2012
Bobane opet ne čitaš.
Profesor razredne nastave već ima 300 espb! Dakle oni koji su upisali master, a završili su fakultet po starom, su bacili pare. Meni se čini da si ti Bobane diplomirani učitelj, a ne profesor razredne nastave, tako da ga ti svakako moraš upisati.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao Kety, 02 July, 2012
Joj ljudi, ja ništa ne razumem oko bodovanja. Da li se rezultati takmičenja sabiraju? Predajem fizičko, i naš predmet je vrlo specifičan: imamo trinaest sportova, što znači trinaest takmičenja, a uz to neki sportovi se dele i na discipline, stilove, a svaki od njih se posebno odnosi na dečake i devojčice. Kada se sve sabere i pomnoži, na opštinskom nivo, naš ''predmet'' može da vam donese nešto više od 50 prvih mesta na takmičenjima, pa sve to puta tri, što mu dođe preko 150 diploma (medalja) od I do III mesta. Sve u svemu htedoh da pitam, ako ja izvedem decu na odbojku, atletiku i plivanje, i sa svima ostvarim neki rezultat, da li mi se sabiraju svi bodovi sa najviših postignutih nivoa iz svakog sporta, ili mi se boduje samo onaj sport u kome sam ostvarila najbolji rezultat? smilies/sad.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -5
...
napisao Mihailo Gavrilovic, 02 July, 2012
1. Srpsko obrazovanje ne poznaje radno mesto - profesor.
2. Usavršavanje nije dobra volja, već obaveza.
3. Srpsko obrazovanje je ovde gde jeste, između ostalog, jer nastavnici poseduju strukovno znanje u meri koja je preterano nepotrebna za obavljanje tog posla, dok znanja neophodna za prenošenje tog svog znanja uopšte ili vrlo malo poseduju. Rešenje: uvođenje fakulteta za nastavnička zanimanja.
4. Diploma je neophodna za zasnivanje radnog odnosa. Platu morate zaraditi, bez obzira na to šta vam piše na diplomi. Doduše, u Srbiji je sve i svašta moguće.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +11
...
napisao Biljana, 03 July, 2012
Поштовани,

Конкретно, до сада сам са 100% норме предавала и по нормативу могу да предајем само два предмета: нацртну геометрију и рачунарство и информатику. Ове исте предмете предаје и колегиница која је након бодовања, бодовање је било само за ова два предмета, боље рангирана. Колегиница је дипломирани математичар и може да предаје и математку нашој школи. Ја ћу бити проглашена технолошким вишком са мањком часова од 70%.
Главни проблем је што колегиница не жели да предаје математику а директор не жели да је распореди на 70% математике, правдајући се да би сада потиснула у активу математичара најмлађег колегу и тада би он био технолошки вишак јер од нас троје има најмање бодова.
Сви смо засновали радни однос са решењима на 100% норме на неодређено.

По некој логици ствари требало би да се избодују сви у мојој школи и да се изврши расподела часова на основу факултетске дипломе и норматива, а не по активима или спорадично по предметима. Ко је при дну бодовне листе проглашава се технолошким вишком јер не постоје било какви часови у школи које он са својом дипломом и нормативом може да предаје.

Моје питање је следеће:
Да ли је основа шта ћу да предајем, решење за стални радни однос и предмет/и који су ту наведени или факултетска диплома па ме директор распоређује на послове у школи на основу норматива?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Boban, 03 July, 2012
Okej Ana, znaci da moja koleginica Profesor razredne nastave je pogresila i bacila pare za master,ok prenecu joj,ta diploma moze da se baci Dekanu ucitelj.fakulteta.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao dejan, 03 July, 2012
Pitaj advokata,on, PKU JE TOLIKO DOBAR DA VECE GLUPOSTI NEMA NA SVETU,to je sve planski smisljeno,sta ce raditi ucitelji u kombinovanim razredima a ako imaju 10 ucenika,a njegove kolege 28 ucenika,pa tu rezultati na takmicenju, je jasno da ucitelji koji imaju puno ucenika vece su mu sanse
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao Kety, 03 July, 2012
DA LI SE BODUJU SVI OSTVARENI REZULTATI NA TAKMIČENJIMA OSTVARENI U POSLEDNJOJ ŠKOLSKOJ GODINI, ILI SE BODUJE SAMO JEDAN, NAJBOLJI OSTVAREN PLASMAN IZ DOSADAŠNJEG RADNOG VEKA?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Anna, 03 July, 2012
Ljudi, ja nemam nikakvih dilema, tako da Zorane hvala na objasnjenju ali meni je sve, ali bas sve jasno. Ono u sta sam sigurna jeste da neko moze da ima 5 fakulteta, ali dzabe - ako to svoje znanje ne ume da prenese, cemu onda sve to. Zalosno je sto nas boduju po stazu i nekim drugim, po meni ne toliko bitnim stvarima, a niko ne ceni rad, rad i rad!!! Srecno svima, ja odoh na odmor!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +8
...
napisao Boban, 03 July, 2012
Zoran je upravu,60 je razlika,a Ani zelim srecan put i lep odmor i izvini ako sam te nesto uvredio a to nije bio moj cilj.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao PROFESOR Vladan Božović, 03 July, 2012
Za Mihajla Gavrilovića:
1. Za Vas i sve ostale sam UVAŽEN i CENJENI PROFESOR, a vidim da vi imate tendenciju da budete niko i ništa, u svakom slučaju svako će biti ONO zašta se izbori.
2. Kako to da usavršavanje, koja je bila obaveza u prvom petogodišnjem ciklusu nije bilo OBAVEZNO. Moje drage kolege su marljivo skupljale, neki i skupili 100 sati seminara, za razliku od mene koji nemam ni jedan jedini sekund te lakrdije, i šta je bilo, NIŠTA, POJELA MACA, JOVO NANOVO, IDEMO DALJE itd, itd...Odgovorno tvrdim da je stručno usavršavanje izmišljeno da bi se maltretirali PROFESORI po srednjim i osnovnim školama, i da bi se novac pretakao u džepove nekakve povlašćene bulumente, koja ne zna šta znači ući u učionicu od 30 đaka, i koja bi doživela nervni slom posle samo jednog održanog časa.
3. Srpsko obrazovanje je ovde gde jeste, između ostalog, što postoje ljudi koji razmišljaju na Vaš način. Taj način je potpuno poražavajući, doveo je našu profesiju na dno kace. Uspeli ste od dostojanstvenih PROFESORA da napravite administritativno - birokratske krpe, sa kojima ministarsvo prosvete, direktori, roditelji i učenici mogu da brišu pod....SRAMOTA.
4. Ako se ovako nastavi diplome neće biti potrebne. Nastavu će moći da drže i slučajni prolaznici sa ulice.

Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +41
...
napisao Nena, 03 July, 2012
Da li se boduju osvojena prva mesta na konkursima iz likovnog?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao D., 03 July, 2012
Boduje se samo jedan, najbolji rezultat u toku radnog veka.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao D., 04 July, 2012
Ne boduju se konkursi već samo takmičenja i smotre u organizaciji Ministarstva prosvete.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Mile, 04 July, 2012
napisao PROFESOR Vladan Božović, 03 July, 2012
Bravo.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao mary, 04 July, 2012
Moze li zaposlena koja se nalazi na porodiljskom bolovanju do januara 2013. biti proglašena tehnološkim viškom i može li joj to rešenje biti uručeno? Radi se o smanjenju norme za 20%. Molim Vas požurite sa odgovorima jer se slična pitanja gomilaju a rešenja ubrzo stižu!!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Ceca, 04 July, 2012
Ne može! Provereno!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Mihailo Gavrilovic, 04 July, 2012
@PROFESOR Vladan Božović
1/2.Ko ste i šta ste, jasno se vidi iz Vaše replike, ali, Boga mi, i iz stava prema usavršavanju. Možda je taj Božović i bio nekad nastavnik, ali ovaj, rekao bih, to već odavno nije.
3. "Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati!"
4. Diploma se, u krajnjem slučaju, može i kupiti. Pravi učitelj se tek u učionici poznaje. A jesta SRAMOTA što od nas prave čiste administrativce, ali to je zbog ovako nadobudnih i prepotentnih samozvanih "veličina" koje ne žele da svhate da da su se načini i rada i borbe u svakom smislu promenili. Pa i borba za dostojanstvo, koje se, uzgred budi rečeno, zaslužuje, a ne nasleđuje ili stiče DIPLOMOM. Još manje je dovoljno biti zemljak odlazećem ministru-od-32-slova.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Milenko Pavlovic, 05 July, 2012
Koleginice Biljana, dobro zapazanje da bi trebalo da se izvrsi bodovanje svih na nivou skole. Sastavi se rang lista zaposlenih i to je nastavnicki resurs. Sa druge strane postoje radna mesta, odnosno svi casovi na nivou skole, casovi su vezani za predmete. Sve vise ce biti predmeta koje moze vise fakulteskih zvanja da predaje.
Jedino zdravo i normalno resenje je da direktor, posto on rasporedjuje ljude na poslove, na osnovu zvanja u diplomi i u skaldu sa Pravilnikom izvrsi rasporedjivanje nastavnika postojuci bodovnu rang listu. Tehnoloskim viskom trebalo bi proglasiti one koji ni u jednoj kombinaciji ne mogu dobiti casove sa svojom diplomom.

Dakle koleginice, bodovanje samo za vasa dva predmeta nema smisla jer sada vasa koleginica matematicar smatra da nema razloga da preuzme casove matematike.

Ovo je neko moje realno sagledavanje stvari. Nadam se da ce se neko ko je upuceniji javiti i jos detaljnije obrazloziti.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Kety, 05 July, 2012
Mary, ne mogu da ti smanje normu, jer moraju da boduju sve nastavnike (ako ih ima više), a kada se boduju nastavnici, onda su žene na porosiljskom zaštićene, član 37 PKU glasi: Radni odnos zaposlenom za čijim je radom prestala potreba ne može prestati bez njegove saglasnosti: 1) zaposlenoj za vreme trudnoće ili sa detetom do dve godine starosti. Ne potpisuj ništa!!! Angažuj advokata.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -3
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao mary, 05 July, 2012
Ceco, gde i ja to da proverim? Ako i ne dobijem rešenje sad dobiću ga kad se vratim sa bolovanja u II polugodištu. Inače, ne radi se o prestanku radnog odnosa već o smanjenju norme. U jednoj školi jedina predajem svoj predmet, nema bodovanja(ukinuto je jedno odeljenje), a u drugoj skoli delim normu i objasnili su mi da se bodujemo koleginica sa puno više staža i ja, tako da ću ja biti na listi tehnoloških viškova.
Jednostavno, ne vidim smisao "zastićenih" kategorija u ovom našem PKU i mislim da su sindikati ti koji su trebali malo više da se bore da ova obesmišljena tačka ponovo dobije smisao ili da se briše. Druga stvar su radnici koji imaju neki uslov za penziju a ne žele da odu, već mladi ljude gube posao.(To je sad već neka druga diskusija)
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao kg, 05 July, 2012
Po tumacenju pravne sluzbe u mojoj skoli, zasticenost trudnica, porodilja ... je samo u tome sto ne mozes da budes tehn.visak 100% tj. dovoljno je da se ima 10% norme i da se time ispostuje PKU u smislu zasticenosti!?!

Istina, Sekretar nikaada nema pojma ni o cemu pa treba proveriti ovo tumacenje
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao PROFESOR Vladan Božović, 05 July, 2012
NASTAVNIČE Mihajlo Gavriloviću, kao što rekoh Vaš način razmišljanja je poražavajući, i tu nema pomoći, jer Vam je mozak isprala Tinde Cerović-Kovač, baš kao što je isprala onom nesrećniku od ministra prosvete.
Da bih Vas probudio, reći ću vam, da ne postoji nikakvo STRUČNO USAVRŠAVANJE, postoji samo FARSA.
Ono na kraju teksta nisam razumeo, ali se toplo nadam, da ćete i Vi jednog dana promeniti način razmišljanja i postati PROFESOR.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +10
...
napisao Nebojša, 05 July, 2012
Da li mi se radni staž stečen kao privatni preduzetnik računa prilikom bodovanja i jubilarnih nagrada?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -2
...
napisao Ivana, 06 July, 2012
Za Biljanin problem

Ja imam isti problem u skoli kao koleginica Biljana. Za 20% manjka casova predajem gradjansko jer direktorka nece da rasporedi koleginicu na drugi predmet, koji moze da predaje.
Volela bih ako neko iz Unije moze da obrazlozi konkretan odgovor na moje i Biljanino pitanje.

Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Isidor , 06 July, 2012
Biljana, takve probleme trebalo bi da resi direktor. Logicno bi bilo da to funkcionise na sledeci nacin: nastavnik ima resenje za stalni radni odnos i u njemu je recimo napisano za jedan predmet. Vremenom zbog pojave novih predmeta u skoli taj isti nastavnik se za skolsku godinu rasporedi da predaje drugi predmet jer je to po normativu.
Moj zakljuck bi bio da direktori rasporedjuju ili trebalo bi rasporedjivati nastavnike na osnovu nasih diploma i normativa. U suprotnom ako se gleda samo resenje za stalni radni odnos tada bismo mogli da predajemo samo jedan predmet a za drugi bi trebalo da se raspise konkurs pa da ponovo konkurisemo sa svojom diplomom.

Tuga je sto kod nas sve moze i ne moze, a PKU se ovim pitanjima ne bavi. Zato se i tvoj direktor tako ponasa jer mu se moze.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao lili, 06 July, 2012
kako da predsednik sindikata radi kad je zasticen i uzima mesto drugog radnika.znaci njemu treba dati samo funkciju a ne casove da bi primao platu jer vec ugrozava drugog radnikatj. samo da mu ne prestane radni odnos.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao Profesor razredne nastave, 06 July, 2012
Kolege, da li je vama danas uplacena plate!?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Dana, 06 July, 2012
Ljudi, znam da nije pravo mesto, ali da li je iko od vas danas dobio platu?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Kg, 06 July, 2012
Plata u Kg uplaćena u popodnevnim satima 6.07.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Profesor razredne nastave, 06 July, 2012
UPLACENA JE!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao CECA, 06 July, 2012
za Mary: lično iskustvo! Sa procentom kojim si otišla na porodiljsko, taj procenat primaš do povratka sa porodiljskog. Zakon o radu kaže da kada si na godišnjem odmoru (kad se vratiš sa porodiljskog), takodje primaš visinu primanja u proseku poslednja 3 meseca, a to je bilo tvoje porodiljsko. Smanjeni procenat dobijaš tek kada se vratiš sa godišnjeg, jer je tada nova školska godina sa određenim procentom norme. Uslov je da si naravno, stalni zaposleni radnik?! Ako si na određeno, možeš da dobiješ rešenje u ruke! Nisam pravnik, ali sam taj deo gradiva dobro prostudirala i proverila kod pravnika škole i načelnika školske uprave! Nedaj se da te prevare!Ako treba angažuj advokata!
smilies/angry.gif smilies/angry.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao Jova, 06 July, 2012
Ja dobio platu. Neki sat kasnije doduse, ali dobio.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao CECA, 07 July, 2012
Izvinjavam se: Nisam se dobro izrazila u delu teksta
Ako si na određeno, možeš da dobiješ rešenje u ruke!
Tada sigurno dobijaš rešenje u ruke, a ovako si na berzi za onaj deo procenta koji si skroz izgubila u obe skole. Moja situacija je još gora, radim u dve škole rzličite školske uprave, kao u dve države!!! smilies/cry.gif Pogotovo što postoji veliki propust u komunikaciji među načelnicima, jer pokrivaju partijske špekulacije (provereno!!!).
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao mary, 09 July, 2012
Ceco, hvala na ihformaciji!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao julka, 10 July, 2012
Да ли се библиотекар, који је по струци професор српског јеѕика и књижевности,бодује заједно са наставницима српског или је изузет од бодовања? Напомињем да сви наставници српског имају положен испит библиотекарства, а библиотекар исто звање као остале колеге србисти.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao Jelena, 11 July, 2012
Nejasno mi je tumacenje komisije vezano za 1.i 2. ciklus nastavnika engleskog jezika. Ako se u 1.ciklusu smanjila norma nastavnicima razredne nastave sa polozenim B2 ispitom za engleski jezik, a na to mesto su primljeni u radni odnos, nije mi jasno, zasto bi se sa njima bodovali nastavnici engleskog jezika sa filoloskim fakultetom koji su primljeni na radno mesto za 2. ciklus, a kad se smanji norma nastavnicima engleskog u 2. ciklusu, onda se ne boduju nastavnici iz 1.ciklusa. Sta se desava po tumacenju komisije u praksi,ako se smanjila norma u 1.ciklusu , a boduju se i nastavnici iz 2.ciklusa, i nastavnik iz 2. ciklusa ima najmanje bodova? Kako ce taj nastavnik iz 2. ciklusa biti na listi ako se u 2. ciklusu nije smanjila norma, odnosno, on ima punu normu casova?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao aleksandra , 11 July, 2012
Uz duzno postovanje, zelela bih da cujem Vase misljenje.. smilies/smiley.gifZivim sama sa detetom od 8.5 godina, u skoli radim 19 godina...A sada sam na listi tehnoloskih viskova, direktor i pravnik smatraju da ja nisam samohrani roditelj , iako za to imam pravnu dokumntaciju, jer otac deteta je ziv...Oni su na mojoj listi izjave, precrtali moju potvrdu statusa ,,samohrani roditelj'' , i svojerucno napisali ,,NE''...Hvala smilies/smiley.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
..., Nisko ocenjen komentar [Prikaži]
...
napisao Dragan, 14 July, 2012
Da li učiteljica sa 36 god. staža i nepunih 60 god.

Koleginice imate jedan uslov, idite u penziju.Pustite mlađe da rade...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +19
...
napisao Ljiljana, 15 July, 2012
Već mnogo godina radim u dve škole. Ako u jednoj školi moja starija koleginica ode u penziju, da li direktor može da me preuzme od druge škole, pa da imam puno radno vreme u jednoj školi ili mora da pozove nekog sa liste tehnoloških viškova?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao prosvetar, 24 July, 2012
Prosto je neverovatno da ni posle tri meseca nismo dobili jasno tumačenje o bodovanju rezultata takmičenja. Imam utisak da to pitanje ne zanima ni jednu stranu koja je potpisala kolektivni ugovor. Do sad nismo dobili tumačenje Komisije, a ni sindikati se ne izjašnjavaju. Sa druge strane svi organizuju nekakve seminare o tumačenju PKU, a da nisu u stanju da protumače bodovanje takmičenja. Za nas je pitanje svih pitanja:" Da li se boduje jedan najbolji rezultat sa u karijeri, ili se sabiraju rezultati iz prethodnih godina?" Hajde, nek se neko nađe i bez okolišanja neka da odgovor na ovo pitanje. Do sad sam pregledao sajtove svih postojecih prosvetnih sindikata i niko ne ume da odgovori na ovo pitanje. Cenjene kolege iz sindikata! Da li je moguće da za svoje članove nemate odgovora, već se i dalje bavite sami sobom?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +12
...
napisao d., 28 July, 2012
Boduje se jedan najbolji rezultat u karijeri - takav odgovor je dobio naš školski sindikat - Unija - kada smo zatražili tumačenje pravnog resora Unije.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +4
...
napisao kristina, 06 August, 2012
ma bitno je da ste ljubavnica prof na fakultetu kao sto su ana žlibar i milan kovacevic oborite udybenike mici mitrovicu i mirni ste sa poslom
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao G, 07 August, 2012
PKU: Члан 37.
Радни однос запосленом за чијим је радом престала потреба не може престати без његове сагласности:

4) ако оба брачна друга раде у истој установи, једном од брачних другова;

Da li ovo znaci da NI JEDAN od bracnih drugova ne moze biti visak, ili da samo jedan ne moze, tj, da drugi moze da bude visak.

HVALA

Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao ivana, 16 August, 2012
Poštovani da li tehnološki višak ima pravu na zaradu?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao dex, 17 August, 2012
Sve dok ti ne isplate otpremninu. Ali problem je ako si 10 ili 20 ili ... posto tehn. višak. Onda nema otpremnine, a plata manja smilies/smiley.gif
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Draga, 21 August, 2012
Sta je bre ovo?!Kakvo je ovo ludilo medju kolegama?100%,90%,80%...Udri brigu na veselje i ovako smo propali!Dal ces da dobijes 42. ili 35.hiljada, to ti je sve isto.Za te pare nemas nista.I te samohrane majke, samo kukaju, a sta da kazem ja koja sam i samohrana majka i samohrana zena?! Svi cekaju lebac od mene, a da ne pricam o kucicima i macicima.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao jelena, 23 August, 2012
mogu li dobiti informaciju gde su postavljeni zaključci sa najavljene tribine i informaciju o tome koliko ti zaključci uopšte imaju pravnu vrednost? hvala unapred.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao jelena, 23 August, 2012
pitanje: po kojim merilima se određuje ko će sa liste radnika sa nepunom normom časova biti preuzet u školu u kojoj postoji potreba za radnicima? nije valjda da o tome odlučuje samo volja direktora dotične škole i broj onih koji cimaju tog direktora telefonom? postoje li neki zvanični kriterijumi za preuzimanje sa te liste ili ne postoje? ako ne postoje, zašto se ne ustanove? smatram da je to potrebno jer, na listama radnika sa nepunom normom časova, postoje i oni radnici koji su se tu našli preko skorašnjih konkursa (od 2010. godine na ovamo)tj. u toku perioda kada nije smelo biti konkursa sve dok se ne dopune norme radnicima koji su na gorepomenutoj listi viškova.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +7
...
napisao jelena, 27 August, 2012
mogu li dobiti odgovor na pitanja koja sam postavila gore? oko 6000 dinara godišnje skida nam se s plate za članstvo u sindikatu. nadam se da je to dovoljno novca za plaćanje odgovora na nekoliko pitanja koja ovde postavljamo.

još jednom pitam sindikat: do koje granice se može spuštati plati zaposlenima koji su zaštićeni od prekida radnog odnosa članom 37 posebnog kolektivnog ugovora? imam nezvaničnu informaciju od uvaženog člana glavnog odbora sindikata da se tim kategorijama ne može spustiti plata na manje od 50% (naročito ukoliko je u istom aktivu zaposlen i radnik koji ne pripada tim kategorijama), ali mi je pravnica škole odgovorila da ta informacija nije tačna i da nema nikakvo obaveštenje o tome da plata zaposlenog ne može ići do 0.1 dinara. molim vas, odgovorite.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Pravnik, 29 August, 2012
Mislite da na ova pitanja znaju odgovor?Sve se tumaci od skole do skole, a to nam govori kakvi pravnici rade u istima...
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Никола В., 29 August, 2012
Нејасно ми је тумачење одговора на 19. питање, па бих молио за додатно појашњење.
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДО ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА
19. Питање:
Да ли директор може да расподели запосленог који ради са непуним радним временом у установи, до пуног радног времена, без расписивања конкурса, у случају да на листи радника за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба нема запослених који испуњавају услов за рад на том месту?
Одговор:
„Да. Установа је дужна да примени члан 5. став 4. ПКУ“

члан 5. став 4. - „Уколико се упразни радно место, директор може распоредити запосленог који ради са
непуним радним временом у установи, до пуног радног времена, без расписивања
конкурса, у случају да на листи радника за чијим је радом у потпуности или делимично
престала потреба нема запослених који испуњавају услове за рад на том радном месту.“


Шта значи да је установа дужна да примени овај члан? Да ли је директор дужан да посао додели запосленом који ради са непуним радним временом у тој установи или је то само једна могућност за директора која никако није обавезујућа?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Tehnoloaki viaak, 30 August, 2012
Ех ти наши који саставе такве законе и правилнике да свако може да тумачи како му одговара.
Чим пише МОЖЕ није обавазујуће да МОРА. Значи директору је дата власт и слобода у руке
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Dimitrijevic Jovica nastavnik prakticne nastave u SSS u Svrljigu, 17 October, 2012
"Да ли се бодују сва деца или само она на редовном школовању?
Одговор:
„Када је у питању критеријум који се односи на број деце предшколског узраста, односно деце на школовању до 26 година старости, бодују се сва рођена деца“
U mojoj skoli ne boduju moje dete od 3,5 god. 2009 su bodovali samo decu skolskog uzrasta, a 2011 boduju samo decu predskolskog i skolskog uzrasta. Posto ovo nije po zakonu, sta ja sad da radim i kome da se obratim?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +6
...
napisao Dimitrijevic Jovica naljigstavnik prakticne nastave u SSS Svr, 17 October, 2012
"Да ли се бодују сва деца или само она на редовном школовању?
Одговор:
„Када је у питању критеријум који се односи на број деце предшколског узраста, односно деце на школовању до 26 година старости, бодују се сва рођена деца“
U mojoj skoli ne boduju moje dete od 3,5 god. 2009 su bodovali samo decu skolskog uzrasta, a 2011 boduju samo decu predskolskog i skolskog uzrasta. Posto ovo nije po zakonu, sta ja sad da radim i kome da se obratim?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +2
...
napisao ivana, 18 October, 2012
Da li lice sa 50% radnog vremena u ostanovi može biti predsednik sindikata
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Nenad Maric, 28 October, 2012
Potreban mi je hitno odgovor.
Da li ja kao zaposleni na neodredjeno vreme a sa nepunim radnim vremenom 50% u jednoj skoli imam prednost prilikom zaposljavanja u drugoj skoli da dopunim normu ili da me ta skola preuzme do 80% ugovorom o preuzimanju? Bojim se da ce zaposliti novo lice a ja i dalje ostati bez pune norme. Na listi tehnoloskih viskova nema nikoga vise, tako da bi pravedno bilo meni dopuniti a i drzavu bi manje kostalo. jer placa 100% doprinosa samo za jednog. i da li bi mogao da oborim konkurs ako ga raspisu?
hvala veliko
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +3
...
napisao Алмира, 05 November, 2012
милим вас, ја сам Професор разредне наставе а после тога сам завршила и мастер студије па ме интересује ко има предност на конкурсу за место учитеља, узимајући у обзир да као Проф. разредне наставе имам 240 етц бодова а као Мастер учитељ 300етц бодова.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao m.sanela, 08 November, 2012
Direktor je izmislio odeljenje da bi primio sestricinu jer je znao da je trudna. Vec sledece god.se pojavljuje tehnoloski,a ona u septembru ili oktobru ako koristi godisnji dolazi sa porodiljskog...Moze li da bude proglasena tehnoloskim?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +1
...
napisao Damir, 06 December, 2012
Da li moze neko da mi kaze kako se obracunava plata nastavnika koji radi na nekoj kracoj zameni, recimo 2 nedelje? Kome se treba zaliti ukoliko mislimo da plata nije dobro obracunata za taj period rada?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Duško Jovanović, 10 April, 2013
ako radnik koji je na listi nastavnika kojima nedostaje odredjeni procenat angazovanja odbije poziv da radi u drugoj skoli u svojoj opstini,da li u tom slucaju gubi pravo da bude pozvan iz neke druge skole
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Matematicr, 04 June, 2013
Da li lice koje je izgubilo resenje na neodredjeno zbog toga sto je imalo samo zavrsene osnovne akademske studije ima pravo da povrati isto resenje posto sam cuo da sad po novom zakonu ne mora se imat zavrsen master za zasnivanje radnog odnosa na neodredjeno
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Matematicar, 04 June, 2013
Jel istina da vise ne vazi pravilo da se mora imat zavrsen master radi zasnivanja radnog odnosa na neodredjeno?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Matematicar, 04 June, 2013
Jel istina da vise ne vazi pravilo da se mora imat zavrsen master radi zasnivanja radnog odnosa na neodredjeno?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao BILJANA, 10 June, 2013
Mi se pripremamo za bodovanje, ali gotovo ni u čemu nije poštovana pravna procedura: komisija nije verifikovana od Školskog odbora, nema spiska onih koji se boduju, nema spiska potrebnih dokumenata, ali postoji datum do kada dokumenta za bodovanje treba predati. Uzgred je napomenuto da samohrani roditelji ne treba da se boduju, bar je tako uprava tumačila PKU, pošto postoje slučajevi u bliskim odnosima sa direktorom, a prepoznali su se u ovoj kategoriji. Moram li da odgovorim na ovako raspisano bodovanje i kome se ulaže prigovor na odluke ovakve pravno nepostojeće komisije?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Tati, 13 June, 2013
E, jadni smo ti mi posvetari...Radim u prosveti 15 godina, jedva krpim radni vreme, ni jednom nisam dobila priliku da budem razredni staresina jer radim u dve skole, to je kao gl.razlog. Imam puno vannastavnih aktivnosti i nagrada kojima je skola dobila na marketingu i kvalitetu i nikad nista nisam dobila pa ni pohvalu.Cak su moje ideje za vreme mog odsustva odredjene kolege potpisale kao svoje i predstavile kao svoje projekte.Sta reci?!!!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao Slađana, 03 July, 2013
Da li je istina da diplomirani učitelji mogu u skolama da rade zamenu? Hvala!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao velja, 01 August, 2013
Ko moze da se stavi na berzu rada od 15 avgusta? Da li se tu stavljaju samo radnici koji su imali 100% pa ostali bez dela norme ili i oni koji nista nisu izgubili samo imaju manji fond casova? Da li ti radnici imaju prioritet gde se otvori neko radno mesto?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao velja, 01 August, 2013
Ko se stavlja na berzu rada do 15 avgusta? Jel su to radnici sa ne punom normom ili ko je imao 100%? Da li ti radnici imaju prioritet gde god se otvori radno mesto?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Ana, 22 October, 2013
Da li trudnice koje odrzavaju trudnocu imaju prava na solidarnu pomoc nakon 3 meseca bolovanja? Moja skola me o tome nije obavestila, cula sam od rodjake koja radi u drugoj skoli da imam prava na to.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Arhitekta, 16 December, 2013
Koji predmet ja mogu da predajem u osnovnoj skoli,da li sam dovoljno strucan za Tehnicko i Informaticko obrazovanje? Kome da se obratim?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao masterka/ica, 10 July, 2014
Odgovorite mi sa DA ili NE. Ako jedan nastavnik ima 100% radnog vremena i predaje u odeljenjima prirodno-matematičkog smera, a drugi nastavnik ima 60% radnog vremena i predaje u odeljenjima društvenog smera imaju li iste uslove za organizovanje takmičenja ako je predmet biologija u pitanju? I da li se u ovom slučaju takmičenje uzima kao kriterijum za bodovanje za tehnološki višak?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1
...
napisao matinfo, 29 July, 2014
Da li je neko imao slučaj tehnološkog viška nastavnika koji može da predaje dva predmeta? Kako je išlo rangiranje - posebno po predmetima ili nekako drugačije. Hvala!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Ljiljana, 19 August, 2014
Postovani, zaposlena sam u jednoj osnovnoj skoli na teritoriji Beograda, a zivim na teritoriji drugog grada. Uciteljica sam i imam oko 9 godina radnog staza. Saznala sam da postoji potreba za uciteljima u nekoliko skola u opstini gde zivim. Imam opravdanu potrebu da probam da se prebacim tj. potrazim posao blize svojoj kuci, ali ne znam na koji nacin da se osiguram, a da ne izgubim posao koji vec imam na neodredjeno vreme, jer sve u pocetku zakljucuju ugovor na odredjeno.Sta ciniti?
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
...
napisao Mariiana, 24 December, 2014
Pozdrav,
Da li neko zna,imamo li prava na kosovski dodatak (plus 50%) ako radimo na teritoriji Kosova i imamo boraviste u tom istom mestu,a pritom imamo prebivaliste u nekom od gradova u Srbiji???
Hvala na odgovoru
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smanji | povećaj

busy
Последњи пут ажурирано ( Tuesday, 31 July 2012 )
 
< Претходно   Следеће >
ATEC Technologies

ATEC Technologies ATEC